การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
          การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (บวทน.) ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการดำเนินงานของสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบ และ บวทน. ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการกำหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ เป็นผู้กำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงาน เพื่อนำเสนอต่อ บวทน. ทุกรายไตรมาส

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1-2/2561
เสนอคณะอนุกรรมการกำหนดตัวชี้วัดฯ ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561
เสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อทราบเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561
Download : PPT รายงานผลไตรมาสที่ 1-2 ที่เสนอ บวทน.
Download : PDF เล่มรายงานผลไตรมาสที่ 1-2

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2561
เสนอคณะอนุกรรมการกำหนดตัวชี้วัดฯ ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561
เสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อทราบเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561
Download: PPT รายงานผลไตรมาสที่ 3 ที่เสนอ บวทน.
Download : PDF เล่มรายงานผลไตรมาสที่ 3

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1-4/2561
เสนอคณะอนุกรรมการกำหนดตัวชี้วัดฯ ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561
เสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อทราบเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
Download PPT รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานประจำปีงบประมาณ 2561
Download : PDF เล่มรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานประจำปีงบประมาณ 2561

ผลการดำเนินงานของสำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1 
เสนอคณะกรรมการกำหนดตัวชี้วัดฯ ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562
เสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อทราบเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562
Download : PPT ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปี 2562
Download : PDF ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปี 2562

ผลการดำเนินงานของสำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2
เสนอคณะกรรมการกำหนดตัวชี้วัดฯ ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562
Download PPT ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ปี 2562
Download : PDF ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ปี 2562