ข่าวประชุม สัมมนา
328.jpg
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นสำหรับผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (CEO Retreat) ครั้งที่ 3 : Most Transformation ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นสำหรับผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (CEO Retreat) ครั้งที่ 3 : Most Transformation ณ โรงแรมเซ็นจูลี่พาร์ค กรุงเทพฯ 28 เมษายน 2561 42
326.jpg
"Open Forum: เปิดโลกเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า EP 1: ความปลอดภัย" เปิดโลกเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า 18 เมษายน 2561 35
323.jpg
สวทน. จัดตั้งคณะกรรมการฯ เร่งติดตามและประเมินผลโครงการบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจสูง (Top-down Policy Program : TDP) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เลขานุการร่วมในสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ในฐานะเจ้าภาพหลักแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เป้าหมายที่ 1 วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ และเป้าหมายที่ 4 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ได้จัดตั้งคณะกรรรมการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยและนวัตกรรม ของแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน โดยกรรมการชุดดังกล่าวประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ทำหน้าที่กำหนดแนวทาง รวมถึงติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน 12 เมษายน 2561 21
316.jpg
ครบรอบ 39 ปี วันสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมมอบเกียรติบัตร “คนดีศรี วท.” (วันที่ 23 มีนาคม 2561) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรม พิธีสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในโอกาสาครบรอบ 39 ปี โดยมีกิจกรรมร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ และถวายพวงมาลัยเพื่อสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ 23 มีนาคม 2561 12
312.jpg
CEO Innovation Forum 2018 “Transforming Thailand Towards Science & Technology Frontier” วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ณ ห้อง Ballroom Hall and Reception Hall ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 19 มีนาคม 2561 28
294.jpg
STI Special Talk STI Special Talk 12 กุมภาพันธ์ 2561 33
255.jpg
ASEAN Open Innovation and Entrepreneurship Forum Regional Partnership for Development ASEAN Open Innovation and Entrepreneurship Forum Regional Partnership for Development 12 ตุลาคม 2560 189
244.jpg
สวทน. เชิญกูรูระดมสมอง ดันไทยสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี IoT ในภูมิภาคอาเซียน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดประชุมระดมความคิดเห็นในหัวข้อ “Research and Development Roadmap for Leading Thailand to ASEAN Internet of Things (IoT) Hub” สำหรับอุตสาหกรรมดิจิทัล เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม MR 225 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เชิญกูรูเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคการศึกษาระดมสมองดันไทยสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี IoT ในภูมิภาคอาเซียน 26 กันยายน 2560 29
235.jpg
“ประยุทธ์” ทุบโต๊ะ ตั้งสำนักงานการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ให้เสร็จภายใน 3 เดือน ระบุชัดต้องสังกัดสำนักนายกฯ ในระยะตั้งไข่ ทำเนียบรัฐบาล / เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.) ครั้งที่ 3/2560 โดยมี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะรองประธานคนที่ 1 และ 2 รัฐมนตรีในกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง 20 กันยายน 2560 29
233.jpg
สวทน. โหมโรง สเปียเฮดด้านเศรษฐกิจ เฟ้นโครงการขนาดใหญ่ มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง ผ่านการประชุมพัฒนาโจทย์วิจัยด้านอาหารฟังก์ชั่นและอาหารที่ทำหน้าที่พิเศษ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โหมโรงจัดประชุมพัฒนาโจทย์วิจัยด้านอาหารฟังก์ชั่น และ อาหารที่ทำหน้าที่พิเศษ สำหรับโปรแกรม สเปียเฮด (Spearhead) ด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นแผนงาน หรือโครงการวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้สูงในสาขาเป้าหมายของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและวัดผลได้ ภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 14 – 15 กันยายน 2560 ณ ห้องหว้ากอ 1-2 ชั้น 14 อาคารจัตุรัสจามจุรี กรุงเทพฯ 14 กันยายน 2560 19
251.jpg
STI Special Talk: “Young Generation for Digital Disruption: จุดประกายจากคนรุ่นใหม่ให้พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล” วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1 สวทน. ชั้น 14 อาคารจัตุรัสจามจุรี กรุงเทพฯ สามารถดาวน์โหลดเอกสารการประชุม STI Special Talk: “Young Generation for Digital Disruption: จุดประกายจากคนรุ่นใหม่ให้พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล” วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560 ได้ที่นี่ 14 กันยายน 2560 14
232.jpg
สวทน. – วช. จัดประชุมประชาพิจารณ์ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี ดึงผู้เกี่ยวข้องในระบบวิจัยทั้งรัฐ เอกชน และภาคการศึกษา ร่วมเสนอข้อคิดเห็นก่อนนำเสนอยุทธศาสตร์ต่อนายกรัฐมนตรี 20 ก.ย. นี้ ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) นำเสนอ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ร่วมกับ ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะเลขานุการร่วมในสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรม-แห่งชาติ (สวนช.) เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 ณ ห้องกมลทิพย์ บอลรูม โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ โดยมีผู้เกี่ยวข้องในระบบวิจัยทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคการศึกษา ร่วมแสดงข้อคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์ดังกล่าวอย่างคับคั่ง 12 กันยายน 2560 14
229.jpg
การประชุมประชาพิจารณ์ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องกมลทิพย์ บอลลูม ชั้น ๒ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ สามารถลงทะเบียนได้ที่ >>> https://goo.gl/SiqqMh และสามารถดาวน์โหลดเอกสาร (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ได้ที่นี่ค่ะ) 11 กันยายน 2560 29
227.jpg
สวทน. จับมือ 28 หน่วยงานเครือข่าย เร่งศึกษาวิจัย และพัฒนาระบบขนส่งทางรางไทย ผ่านเวที “ประชุมวิชาการด้านระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย”ภายใต้แนวคิด“THAILAND-CHINA HIGH-SPEED RAIL: CONNECTING BORDER, SHARING PROSPERITY” ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2560 – 1 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดการประชุมวิชาการด้านระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560 (The 4th Thailand Rail Academic Symposium, TRAS2017) ภายใต้แนวคิด“THAILAND-CHINA HIGH-SPEED RAIL: CONNECTING BORDER, SHARING PROSPERITY” ณ Kensington hall โรงแรมเคนซิงตัน อิงลิช การ์เด้น รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา หวังกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการพัฒนาระบบขนส่งทางรางและการศึกษาวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย 1 กันยายน 2560 8
222.jpg
รมว. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สวทน. ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (บวทน.) ครั้งที่ 6/2560 โดยมี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นรองประธานกรรมการ และ ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 สวทน. 31 สิงหาคม 2560 10