เกี่ยวกับ ซีไอโอ
                                                  
                                                   
ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์
ข้อมูลการติดต่อ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
National Science Technology and Innovation Policy Office

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14
ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 02-160-5432
โทรสาร : 02-160-5438
Email : info@sti.or.th

วิสัยทัศน์
          “ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างปัญญาในสังคม สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน”
พันธกิจ
  1. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสนับสนุน วทน. เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
  2. พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ และบริการด้าน วทน. เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงและประยุต์ใช้ วทน.
  3. บริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กรเพื่อยกระดับศักยภาพกระบวนการปฏิบัติงานการบริหารจัดการ และการให้บริการขององค์กร
  4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์ และ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
 
ยุทธศาสตร์
   ยุทศาสตร์ภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัล สวทน.  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 มี 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย วทน. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อลดความเหลื่อมล้ำการใช้ประโยชน์ด้าน วทน.
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร
 
แผนปฏิบัติการดิจิทัล สวทน 2560 -2564
image