แผนการปฏิบัติการของ สวทน. รายปี
การจัดทำแผนปฏิบัติการของ สวทน. รายปี เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของสำนักงานในระยะเวลาที่กำหนด โดยดำเนินการตามการบูรณาการตามยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) และยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แผนปฎิบัติการปี 2562
image
แผนปฎิบัติการปี 2561
image
แผนปฎิบัติการปี 2560
image
แผนปฎิบัติการปี 2559
image
แผนปฎิบัติการปี 2558
image
แผนปฎิบัติการปี 2557
image