กลุ่มพัฒนาองค์กร
อรวรรณ วัฑฒนะพงศ์
ผู้เชี่ยวชาญนโยบายอาวุโส
img-email
Ext. 602
อาศิร จิระวิทยาบุญ
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส
img-email
Ext. 404
ยุวดี อัณฑสูตร
นักพัฒนานโยบาย
img-email
Ext. 604
นางสาวเกศมณี รัตนเลิศนุสรณ์
นักวิเคราะห์นโยบาย
img-email
Ext. 603
Saowanit Udomvechsakul
นักวิเคราะห์นโยบาย
img-email
Ext. 606
นางสาวฐิติรัชต์ สายกระจ่าง
นักวิเคราะห์นโยบาย
img-email
Ext. 607
กานตา ทวีรัตน์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
img-email
Ext. 708
นพพร โภชนัดศรีฉาย
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส (บริหารทรัพยากรบุคคล)
img-email
Ext. 704
อัญชลี สมานบุตร
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส (บริหารงานพัสดุ)
img-email
Ext. 714
คมกฤช บุดดีเลิศ
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส (บริหารงานทั่วไป)
img-email
Ext. 705
บุษรา มนัสสุนทร
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส (บริหารงานทั่วไป)
img-email
Ext. 719
นางสาวภัทรพร บุญยิ่งยง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
img-email
Ext. 709
เมธาวี จุฬาลักษณ์ศิริบุญ
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส (บริหารงานทั่วไป)
img-email
Ext. 717
เกศแก้ว วิเศษจิตเลิศ
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส (บริหารงานทั่วไป)
img-email
Ext. 724
อาทิตย์ สิงห์รัตน์
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส (บริหารงานกฏหมาย)
img-email
Ext. 718
นายพรรษพล บุญประเชิญ
เจ้าหน้าที่สนับสนุน (บริหารงานทั่วไป)
img-email
Ext. 726
อภิชชยา บุญเจริญ
หัวหน้างาน
img-email
Ext. 706
นิรมล เทพทวีพิทักษ์
หัวหน้างาน (สื่อสารองค์กร)
img-email
Ext. 703
ยงยุทธ โทอิ้ง
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส (พัฒนาระบบเครือข่ายและสารสนเทศ)
img-email
Ext. 707
พัชรินทร์ นาใจ
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส (สื่อสารองค์กร)
img-email
Ext. 722
เต็มศิริ บุญโต
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส (บริหารการเงินและบัญชี)
img-email
Ext. 720
นางสาววรรณพร เจริญรัตน์
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส (สื่อสารองค์กร)
img-email
Ext. 730
รพีพัฒน์ ทองสมบัติ
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส (สื่อสารองค์กร)
img-email
Ext. 725
นางสาวนีรนุช วันหลุมข้าว
เจ้าหน้าที่สนับสนุน (บริหารการเงินและบัญชี)
img-email
Ext. 727
นายสิทธา เศรษฐสิทธิ์ปรีดา
เจ้าหน้าที่สนับสนุน (เลขานุการ)
img-email
Ext. 731
นางสาวธิดารัตน์ เหมรังคะ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
img-email
Ext. 729
นายภัญภณ นิลาศภัย
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส (บริหารการเงินและบัญชี)
img-email
Ext. 731
นายธงชัยรัฐฐ์ เครือมณี
เจ้าหน้าที่สนับสนุน (พัฒนาระบบเครือข่ายและสารสนเทศ)
img-email
Ext. 713
นางสาวจันทรัตน์ ฮะติ๊ด
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส (บริหารงานพัสดุ)
img-email
Ext. 711
นางสาวกนกวรรณ มะกรวัฒนะ
เจ้าหน้าที่สนับสนุน (บริหารงานทั่วไป)
img-email
Ext. 733
นางสาววันทิพย์ ใจมูลมั่ง
เจ้าหน้าที่สนับสนุน (บริหารงานพัสดุ)
img-email
Ext. 723
นายศรัณย์ ประวิง
เจ้าหน้าที่ประสานงาน (บริหารงานทั่วไป)
img-email
Ext. 705
ณภัทรกัญ ทองไทย
เจ้าหน้าที่ประสานงาน (เลขานุการ)
img-email
Ext. 721
นางสาวมัยพร เมืองทอง
เจ้าหน้าที่สนับสนุน (เลขานุการ)
img-email
Ext. 731
นางสาวธีร์จุฑา พรหมสมัคร
ผู้ประสานงานวิชาการ
img-email
Ext. 0