คณะกรรมการบริหาร สวทน.
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประธานกรรมการ
ประวัติย่อ
รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองประธานกรรมการ
ประวัติย่อ
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์
เลขาธิการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สศช.)
กรรมการ
ประวัติย่อ
ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
กรรมการ
ประวัติย่อ
นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
กรรมการ
ประวัติย่อ
รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ
ประวัติย่อ
รศ.ดร.อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ
ประวัติย่อ
นายพสุ โลหารชุน
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ
ประวัติย่อ
นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน
ประวัติย่อ
ดร.วิไลพร เจตนจันทร์
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน
ประวัติย่อ
นายสักกฉัฐ ศิวะบวร
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน
ประวัติย่อ
ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์
เลขาธิการ สวทน.
กรรมการและเลขานุการ
ประวัติย่อ
ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์
รองเลขาธิการและรักษาการแทน ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีชั้นสูง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ประวัติย่อ
สรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหาร สวทน.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการบริหาร สวทน.