คณะกรรมการบริหาร สวทน.
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประธานกรรมการ
รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองประธานกรรมการ
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์
เลขาธิการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สศช.)
กรรมการ
ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
กรรมการ
นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
กรรมการ
รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ
รศ.ดร.อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ
นายพสุ โลหารชุน
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ
นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน
ดร.วิไลพร เจตนจันทร์
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน
นายสักกฉัฐ ศิวะบวร
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน
ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์
เลขาธิการ สวทน.
กรรมการและเลขานุการ
ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์
รองเลขาธิการและรักษาการแทน ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีชั้นสูง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหาร สวทน.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการบริหาร สวทน.