คณะผู้บริหาร สวทน.
ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์
เลขาธิการ
ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์
รองเลขาธิการและรักษาการแทน ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีชั้นสูง
ดร.กาญจนา วานิชกร
รองเลขาธิการ
รติมา เอื้อธรรมาภิมุข
ผู้ช่วยเลขาธิการ
ดร.สิริพร พิทยโสภณ
รก.รองเลขาธิการ
ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์
ผู้ช่วยเลขาธิการ
ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
ผู้อำนวยการอาวุโส ด้านนโยบายนวัตกรรมการพัฒนากำลังคน
ดร.รุ้งนภา ทองพูล
ผู้อำนวยการอาวุโส ด้านพัฒนาองค์กรและระบบงาน
นิรดา วีระโสภณ
ผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบวิจัยและนวัตกรรม
ดร.รุ่งโรจน์ กมลเดชเดชา
ผู้อำนวยการด้านนโยบายนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมและการเชื่อมโยงนานาชาติ
ดร.คมเมธ จิตวานิชไพบูลย์
ผู้อำนวยการด้านบริหารระบบงบประมาณและแผนงานวิจัยและนวัตกรรม และ รักษาการแทนผู้อำนวยการด้านติดตามและประเมินผล
อัญชลิยา ธงศรี
ผู้อำนวยการ ด้านยุทธศาสตร์และการงบประมาณ
สุวรรณี ตั้งธงชัย
รก.ผู้อำนวยการ ด้านบริหารจัดการและระบบธรรมาภิบาล