วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมร่วม

วิสัยทัศน์

“ภาคเกษตร อุตสาหกรรมการผลิตและบริการมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง และคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง ด้วยความก้าวหน้าทาง วทน. ที่ได้รับการขับเคลื่อนเชิงนโยบายที่ทันสมัยและเป็นรูปธรรม”


พันธกิจ

  • กำหนดทิศทางและนโยบายการดำเนินงานของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
  • กำหนดแผนที่นำทาง (Roadmap) เกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรายสาขาให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ
  • กำกับ เร่งรัด และติดตามให้มีการปรับปรุงและแก้ไขโครงสร้างภารกิจ อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมให้มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ตลอดจนเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อรองรับความต้องการในด้านการวิจัยและนวัตกรรม
  • กำกับ เร่งรัด และติดตามให้มีการปรับปรุง และแก้ไขระบบ หรือกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีอยู่เดิม และที่เกิดขึ้นใหม่ไปใช้ในเชิงวิชาการ เชิงพาณิชย์ เชิงสังคม และเชิงนโยบายให้เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุด
  • กำกับ เร่งรัด และติดตามให้มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับบุคลากรด้านแรงงานในระดับต่างๆ
  • กำหนดระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ในลักษณะเป็นก้อน (Block Grant) ตามโปรแกรมวิจัยและนวัตกรรม (Program-based Budgeting) ให้สอดคล้องกับระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรายสาขา รวมทั้งกำหนดระบบการติดตามและประเมินผลที่มีความต่อเนื่อง
  • เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีการกำหนดมาตรการและแรงจูงใจทางภาษี และสิทธิประโยชน์สำหรับการระดมทุน การพัฒนากองทุน การจัดสรรเงินจากกองทุน และเงินทุนของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งความร่วมมือกับเอกชน ประชาสังคม และต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
  • เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีการเร่งรัด และติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกระบวนการออกใบอนุญาต การกำหนดและรับรองมาตรฐาน และการจดทะเบียนและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อรองรับการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชน

 ค่านิยมร่วม

         เจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในค่านิยมหลักขององค์กร 5 ประการ * ดังนี้
(1) Innovate  Policy  หมายถึง  ความสามารถในการกำหนดนโยบายและแผนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ
(2) Drive Policy  หมายถึง  การผลักดันนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(3) Integration  หมายถึง  การทำงานที่มององค์รวม  โดยมีการบูรณาการเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน รวมทั้งมีการร่วมมือกันทำงานโดยมีเป้าหมายของความสำเร็จร่วมกัน
(4)  Sustainability  หมายถึง  การทำงานที่ยึดถือความถูกต้องตามกฏหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ หรือกฏที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงมีการทำงานที่มีโปร่งใสและตรวจสอบได้
(5) Competitiveness หมายถึง  การเปิดกว้างและกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ รวมทั้งมีการประสานร่วมกันและสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

     *ประมวลจริยธรรม ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของพนักงานและพนักงานโครงการ พ.ศ. 2554