ประกาศการจัดหาพัสดุ
# เลขที่ เรื่อง วันที่ ไฟล์ เข้าชม
493 - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 6 มิถุนายน 2562 493_TH.pdf 4
494 - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 6 มิถุนายน 2562 494_TH.pdf 4
484 - ประกาศการประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ 5 เมษายน 2562 484_TH.pdf 20
481 ประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและจัดฝึกอบรมฯ 26 มีนาคม 2562 481_TH.pdf 13
475 - ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ระยะเวลาการเช่า 3 ปี 6 กุมภาพันธ์ 2562 475_TH.pdf 17
474 - (ร่าง) ประกาศและเอกสารประกวอราคาเช่าคอมพิวเคอร์พร้อมอุปกรณ์ ระยะเวลาการเช่า 3 ปี 31 มกราคม 2562 474_TH.pdf 4
461 - ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ของระบบกรมบัญชีกลาง 10 ตุลาคม 2561 461_TH.pdf 44
460 - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 2 ตุลาคม 2561 460_TH.pdf 37
455 - ประกาศจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด พร้อมพนักงานต้อนรับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ยูนิต 1 - 4 และ 10 – 16 ครั้งที่ 2 11 กันยายน 2561 455_TH.pdf 13
451 - การประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด พร้อมพนักงานต้อนรับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ยูนิต 1-4 และ 10-16 27 สิงหาคม 2561 451_TH.pdf 9
449 - ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการฯ UX/UI 9 สิงหาคม 2561 449_TH.pdf 13
453 - ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้งในสำนักงานเมื่องนวัตกรรมอาหาร 24 กรกฎาคม 2561 453_TH.pdf 3
402 - ประกาศการจ้างที่ปรึกษาการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุริจนวัตกรรมรายใหม่ ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยที่ 15) 28 มีนาคม 2561 402_TH.pdf 33
401 - ประกาศการจ้างที่ปรึกษาการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการรายวิชาการเงินสำหรับผู้ประกอบการ Entrepreneurial Finance 19 มีนาคม 2561 401_TH.pdf 25
373 0001/2561 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2 พฤศจิกายน 2560 373_TH.pdf 137