ข่าวประชาสัมพันธ์ http://www.sti.or.th/sti/news.php?news_type=2 th สวทน. ร่วมพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี ๒๕๖๒ http://www.sti.or.th/sti/news-detail.php?news_type=2&news_id=446 ๕ เมษายน ๒๕๖๒ (๑๓.๓๐ น) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีสรงน้ำและรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธาน ร่วมด้วย ดร.สิริพร พิทยโสภณ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข่าวประชาสัมพันธ์ Mon, 05 Apr 2562 15:08:12 +0700 STI Webmaster http://www.sti.or.th/sti/news-detail.php?news_type=2&news_id=446 กิจกรรมเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านยานยนต์สมัยใหม่ที่ขับขี่แบบอัตโนมัติ (Next-Generation Automotive : Autonomous Vehicle) ระหว่างหน่วยงานวิจัยของไทยและไต้หวัน http://www.sti.or.th/sti/news-detail.php?news_type=2&news_id=461 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) หรือ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ สอวช. ในปัจจุบัน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านยานยนต์สมัยใหม่ที่ขับขี่แบบอัตโนมัติ (Next-Generation Automotive : Autonomous Vehicle) ระหว่างหน่วยงานวิจัยของไทยและไต้หวัน โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วม อาทิ ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดร.รุ่งโรจน์ กมลเดชเดชา ผู้อำนวยการด้านอุตสาหกรรม 4.0 และความเชื่อมโยงนานาชาติ สวทน. กลุ่มผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพด้านการพัฒนาเทคโนโลยี และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านยานยนต์สมัยใหม่จากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรม Industrial Technology Research Institute (ITRI) ไต้หวัน ข่าวประชาสัมพันธ์ Tue, 21 May 2019 13:10:32 +0700 STI Webmaster http://www.sti.or.th/sti/news-detail.php?news_type=2&news_id=461 “Next-Generation Automotive: System Integration and "Thai-Korea Business Networking" http://www.sti.or.th/sti/news-detail.php?news_type=2&news_id=462 เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ การพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ร่วมกับสถาบันวิจัยชั้นนำของประเทศเกาหลีใต้ หัวข้อ“Next-Generation Automotive: System Integration and "Thai-Korea Business Networking" ณ กรุงโซล เมืองอูซาน และเมืองกวางจู สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วม อาทิ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ผู้อำนวยการสำนักตลาดเพื่อการลงทุน สำนักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ผู้อำนวยการด้านอุตสาหกรรม 4.0 และความเชื่อมโยงนานาชาติ สวทน. และ นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) ข่าวประชาสัมพันธ์ Tue, 21 May 2019 13:45:03 +0700 STI Webmaster http://www.sti.or.th/sti/news-detail.php?news_type=2&news_id=462 ประกาศใช้ พ.ร.บ. สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พลิกโฉม สวทน. สู่ สอวช. “กิติพงค์” พร้อมนำทีมสร้างอนาคตประเทศ ครอบคลุมทั้งด้านการอุดมศึกษา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม http://www.sti.or.th/sti/news-detail.php?news_type=2&news_id=454 สำนักงานราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศ พ.ร.บ. สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มีผลทำให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เปลี่ยนเป็น “สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ” หรือ สอวช. ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ด้าน กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการ สอวช. เผย เป็นภารกิจที่มีความท้าทาย และพร้อมนำทีมสร้างอนาคตที่ดีให้กับประเทศไทย โดยเน้นย้ำจะดูแลนโยบายครอบคลุมทั้งมิติการอุดมศึกษา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือ อววน. ข่าวประชาสัมพันธ์ Wed, 01 May 2019 13:03:57 +0700 STI Webmaster http://www.sti.or.th/sti/news-detail.php?news_type=2&news_id=454 เลขาธิการ สวทน. เยือนจีน ร่วมประชุม "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง ครั้งที่ 2" พร้อมจับมือ 2 องค์กรด้านนโยบาย วทน. ของจีนร่วมทำงานในอนาคต http://www.sti.or.th/sti/news-detail.php?news_type=2&news_id=453 เมื่อวันที่ 25 - 26 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้เข้าร่วมการประชุม "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง ครั้งที่ 2" (2nd Belt and Road Forum for International Cooperation : BRF) ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในฐานะผู้แทนจากกระทรวงวิทย์และเทคโนโลยีของไทย โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมสุดยอดเส้นทางสายไหม ซึ่งมีผู้นำประเทศต่าง ๆ 38 ประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศเข้าร่วม ข่าวประชาสัมพันธ์ Mon, 29 Apr 2019 14:12:27 +0700 STI Webmaster http://www.sti.or.th/sti/news-detail.php?news_type=2&news_id=453 ติดปีกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สวทน. หนุนทำสมุดปกขาววิจัยพัฒนานวัตกรรมตำรวจ http://www.sti.or.th/sti/news-detail.php?news_type=2&news_id=452 สวทน.- วานนี้ (19 เมษายน 2562) ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานที่เกี่วข้อง หารือถึงแนวทางการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรตำรวจด้านดิจิทัล การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตำรวจ กับ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ นำโดย พล.ต.ต.เนติพงศ์ ธาตุทำเล ผู้บังคับการกองวิจัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ข่าวประชาสัมพันธ์ Sat, 20 Apr 2019 16:25:25 +0700 STI Webmaster http://www.sti.or.th/sti/news-detail.php?news_type=2&news_id=452 3 พันธมิตร โต้โผหลักพัฒนาระบบรองรับความต้องการกำลังคนแบบ Tailor-made มั่นใจ! ปลดล็อคปัญหาบุคลากรระดับกลางในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ เร่งสร้างนวัตกรรมร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ http://www.sti.or.th/sti/news-detail.php?news_type=2&news_id=451 (19 เม.ย. 62) อาคารจามจุรีแสควร์ กรุงเทพฯ – สวทน. จับมือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สวทช. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม (Science for Industry: Sci-FI)” ประกาศเจตนารมณ์ สร้างความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบด้วยกำลังคนแบบ Tailor-made โดยระยะแรกเน้นการสร้างบุคลากรระดับกลางในอุตสาหกรรม (Middle Manager) ที่มีความสามารถตรงกับตำแหน่งที่อุตสาหกรรมต้องการ ทั้งอุตสาหกรรมการผลิตที่ต้องการความสามารถด้าน process improvement และการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความสามารถด้าน product design ในระยะยาวเน้นการพัฒนากำลังคนให้สามารถเติบโตได้ด้วยจากความรู้ความสามารถแบบสหสาขาวิชา (Multidisciplinary) ทั้งเชิงเทคนิคและเชิงการบริหารจัดการ ข่าวประชาสัมพันธ์ Fri, 19 Apr 2019 11:44:12 +0700 STI Webmaster http://www.sti.or.th/sti/news-detail.php?news_type=2&news_id=451 นักธุรกิจสนใจต่อยอดงานวิจัยค่ายนาโนเทค - TCELS ล้น “สวทน.” พร้อมลุยปั้นผู้ประกอบการนวัตกรรมต่อเนื่อง http://www.sti.or.th/sti/news-detail.php?news_type=2&news_id=449 ในการนำเสนองานผลงานวิจัยที่พร้อมถ่ายทอดสู่ผู้ประกอบการของนักวิจัยจาก ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) ภายใต้ สวทช. และ TCELS รวมทั้งสิ้น 4 ผลงาน ภายใต้โครงการส่งเสริมและยกระดับผู้ประกอบการไทยสู่การเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม (Uplifting Businesses to Innovation Driven Enterprises (IDE) ซึ่ง สวทน. เป็นผู้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน ที่ผ่านมา โดยได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการรุ่นใหม่เป็นจำนวนมาก ข่าวประชาสัมพันธ์ Thu, 11 Apr 2019 10:34:53 +0700 STI Webmaster http://www.sti.or.th/sti/news-detail.php?news_type=2&news_id=449 ติดตามความเคลื่อนไหวจาก สวทน. สู่ สอวช. http://www.sti.or.th/sti/news-detail.php?news_type=2&news_id=450 สวทน. จะเปลี่ยนผ่านสู่ สอวช. เมื่อไหร่ ? สอวช. จะมีบทบาทหน้าที่ ภารกิจที่สำคัญอย่างไร ? เรามี Communication Kit มา Update ไปพร้อม ๆ กันค่ะ ข่าวประชาสัมพันธ์ Thu, 11 Apr 2019 10:49:44 +0700 STI Webmaster http://www.sti.or.th/sti/news-detail.php?news_type=2&news_id=450 สวทน. ร่วมประชุมโต๊ะกลมระดับสูงของคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “โออีซีดี” พร้อมนำกรณีตัวอย่างมาปรับใช้ในการพัฒนานโยบายของประเทศ และหารือความร่วมมือในการศึกษาเศรษฐกิจฐานชีวภาพในประเทศไทย http://www.sti.or.th/sti/news-detail.php?news_type=2&news_id=447 (วันที่ 3-5 เมษายน 2562) ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในฐานะผู้แทนจากประเทศไทย ได้เข้าร่วมประชุมที่องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development) หรือ “โออีซีดี” ณ ศูนย์ประชุมสำนักงานใหญ่ของโออีซีดี กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Committee for Scientific and Technological Policy - CSTP) ครั้งที่ 114 และการประชุมโต๊ะกลมระดับสูงของคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (High-Level Roundtable of the CSTP) ในหัวข้อ การสร้างนโยบายทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เพื่อสังคม ข่าวประชาสัมพันธ์ Fri, 05 Apr 2019 17:18:26 +0700 STI Webmaster http://www.sti.or.th/sti/news-detail.php?news_type=2&news_id=447