กลุ่มยุทธศาสตร์นโยบายนวัตกรรม
ดร.สุชาต อุดมโสภกิจ
นักยุทธศาสตร์
img-email
Ext. 401
รศ.เวช วิเวก
นักยุทธศาสตร์ระดับสูง
img-email
Ext. 0
ดร.ชาญวิทย์ อุดมศักดิกุล
ผู้เชี่ยวชาญนโยบายอาวุโส
img-email
Ext. 305
ดร.ศรีฉัตรา ไชยวงค์วิลาน
ผู้เชี่ยวชาญนโยบายอาวุโส
img-email
Ext. 308
สลิลวรรณ กลับประสิทธิ์
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
img-email
Ext. 709
มนันยา ชุณหวุฒิยานนท์
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
img-email
Ext. 561
ภาณิศา หาญพัฒนนันท์
นักพัฒนานโยบาย
img-email
Ext. 504
มหัทธน พฤทธิ์ขจรชัย
นักพัฒนานโยบาย
img-email
Ext. 415
นายภาสพงศ์ อารีรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบาย
img-email
Ext. 405
ภัทรธิรา เกื้อกิ้ม
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
img-email
Ext. 214
ดร.ชนิดา แสนสะอาด
นักพัฒนานโยบาย
img-email
Ext. 565
นายนรชัย รังสีวิจิตรประภา
นักวิเคราะห์นโยบาย
img-email
Ext. 568
นางสาวภัทรายุส พูลฤทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบาย
img-email
Ext. 570
นางสาวรินรพี งามแสง
นักวิเคราะห์นโยบาย
img-email
Ext. 569
อานนท์ ตานะเศรษฐ
นักวิเคราะห์นโยบาย
img-email
Ext. 503
นายศุภวัฒน์ โชคสวัสดิ์ไพศาล
นักวิเคราะห์นโยบาย
img-email
Ext. 512