คำแถลงของนายกรัฐมนตรี

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี

แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ประกอบด้วย เรื่องต่างๆ ดังนี้
 1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
 2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
 3. การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
 4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
 5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
 6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
 7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
 8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
 9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุล ระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
 10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบในภาครัฐ
 11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

 
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
image