CEO Innovation Forum 2017 นวัตกรรมนำไทยสู่ประเทศพัฒนาแล้ว

10 มีนาคม 2560  


        ด้วย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) มีภารกิจในการพัฒนาและจัดทำดัชนี สถิติ และตัวชี้วัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพื่อใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนา วทน. ของประเทศ สวทน. ดำเนินการศึกษาโครงการสำรวจข้อมูลการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชนไทย ประจำปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาคเอกชนเห็นความสำคัญของการให้ข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนเห็นความสำคัญของการใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนา จึงเห็นสมควรจัดงาน CEO Innovation Forum 2017 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมนำไทยสู่ประเทศพัฒนาแล้ว” ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องเลอ คองคอร์ด บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ
 

Download
 

(ร่าง) กำหนดการ
CEO Innovation Forum 2017
นวัตกรรมนำไทยสู่ประเทศพัฒนาแล้ว
วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องเลอ คองคอร์ด บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ
จัดโดย
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  ----------------------------------------------
8.30 – 9.30 น. ลงทะเบียน พร้อมรับประทานอาหารว่าง 
 

09.30 – 09.45 น.

ผลการสำรวจการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนไทย ประจำปี 2559
    โดย ดร. กิติพงค์ พร้อมวงค์
    เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
9.45 – 10.00 น. กล่าวรายงาน
 
  โดย ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
 
10.00 – 10.30 น. กล่าวเปิดงาน
โดย ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
10.30 – 11.30 น. เสวนาพิเศษ หัวข้อ “นโยบายและยุทธศาสตร์ประเทศในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยนวัตกรรม”
    ดร.อรรชกา สีบุญเรือง
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
    ศาสตราจารย์ นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
    เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ            
    Dowload Slide
    ดร.วิไลพร เจตนจันทร์                                   
    ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยี บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
    Dowload Slide
    คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ
    รองประธานกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
    Dowload Slide
    ดำเนินการเสวนา โดย คุณชลพรรษา นารูลา

11.30 – 12.30 น.

เสวนาหัวข้อ “Thailand as a global food innovation hub for ASEAN”
    ดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
    ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
    Dowload Slide
    ดร. ลักษมี ปลั่งแสงมาศ
    ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
    Dowload Slide
    ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์
    ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
    Dowload Slide
    ดร.ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ
    ผู้อำนวยศูนย์นวัตกรรม บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
    น.สพ.รุจเวทย์ ทหารแกล้ว
    รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์วิจัยและพัฒนา เครือเบทาโกร
    Dowload Slide
    ดำเนินการเสวนา โดย ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ
    CEO Food Innopolis และ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
    เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

12.30 – 13.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน