ข่าวประชุม สัมมนา
Talent Mobility for Food Innovation 2017 ยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร ด้วยบุคลากรด้านการวิจัยของไทย ด้วย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้จัดให้มีงาน Talent Mobility Fair ขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้มีบุคลากรด้านการวิจัยจากภาครัฐและภาคการศึกษาไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน ซึ่งได้จัดมาแล้วตั้งแต่ปี 2558 โดยในปี 2560 งาน Talent Mobility Fair จะมุ่งเน้นในอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ผนวกกับ สวทน. อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ซึ่งมีเป้าประสงค์หลัก “เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร” สวทน. จึงจัดให้มีการจัดงาน Talent Mobility Fair ภายใต้แนวคิด “ยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร ด้วยบุคลากรด้านการวิจัยของไทย” โดยใช้ชื่องาน “Talent Mobility for Food Innovation 2017” ระหว่างวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2560 เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม 24 มีนาคม 2560 7
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับครูพี่เลี้ยง - ปริญญาโท ในโครงการโรงเรียนในโรงงาน (Work - intergrated Learning; WiL) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับครูพี่เลี้ยง - ปริญญาโท ในโครงการโรงเรียนในโรงงาน (Work - intergrated Learning; WiL) ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 16 -18 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม 16 มีนาคม 2560 1
ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมต้อนรับ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางมาติดตามการดำเนินงานของ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมต้อนรับ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางมาติดตามการดำเนินงานของ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ดร.กิติพงค์ ได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ Food Innopolis ที่ สวทน. เป็นผู้ดำเนินการ ทั้งนี้ ดร.สมคิด ได้ให้ความสนใจโครงการ Food Innopolis เป็นอย่างมาก พร้อมแสดงความชื่นชมในผลงานและความก้าวหน้าของโครงการที่มีอย่างต่อเนื่อง 16 มีนาคม 2560 1
ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. ร่วมงาน “ประชารัฐร่วมใจ สู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ” 15 มีนาคม 2560 – ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เข้าร่วมงาน การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ และการประชุมวิชาการประจำปีที่ประชุมผู้บริหารองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ (ทอพ.) 16 องค์กร ภายใต้หัวข้อ “ประชารัฐร่วมใจ สู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ” โดยในปีนี้ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้เข้าร่วมเป็นองค์กรที่ 16 ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสานใจ ๑ ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 15 มีนาคม 2560 1
CEO Innovation Forum 2017 นวัตกรรมนำไทยสู่ประเทศพัฒนาแล้ว วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ 10 มีนาคม 2560 4
สวทน. ประกาศตัวเลขลงทุนวิจัยปี 58 สูงถึง 84,000 ล้านบาท ชี้อุตสาหกรรมอาหาร ยานยนต์ เคมี แชมป์ “รมว.วิทย์” เผยพร้อมหนุนเต็มที่ เชื่อเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ สวทน.จัดงาน CEO Innovation 2017 พร้อมประกาศตัวเลขลงทุนวิจัยปี 58 สูงถึง 84,000 ล้านบาท ชี้อุตสาหกรรมอาหาร ยานยนต์ เคมี แชมป์ ด้าน “รมว.วิทย์” เผยพร้อมหนุนเต็มที่ เชื่อเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ 10 มีนาคม 2560 3
สวทน. ร่วมงาน “Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย” และงานประกาศผลและมอบรางวัล “สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2017” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สวทน.ร่วมพิธีเปิดงาน“Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย” และงานประกาศผลและมอบรางวัล “สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2017” จาก “โครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับประเทศ” ระหว่างภาครัฐและเอกชน 11 องค์กร 7 มีนาคม 2560 3
ดร.อรรชากา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเมืองนวัตกรรมอาหารครั้งที่ 1/2560 วันที่ 1 มีนาคม 2560 - ดร.อรรชากา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเมืองนวัตกรรมอาหารครั้งที่ 1/2560 พร้อมด้วย ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เข้าร่วมในฐานะเลขานุการ และ ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รองเลขาธิการ สวทน. และซีอีโอเมืองนวัตกรรมอาหารหรือ Food Innopolis เข้าร่วมในฐานะผู้ช่วยเลขานุการ 1 มีนาคม 2560 1
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานการประชุมสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม โดยมี เลขาธิการ สวทน. และเลขาธิการ วช. เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม 28 กุมภาพันธ์ 2560 3
สวทน. ร่วมประชุม UN CSTD พร้อมคณะผู้แทนไทย หารือแนวทางส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและความมั่นคงด้านอาหาร ณ นครเจนีวา องค์การการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) ได้จัดประชุมคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา หรือ CSTD (Commission on Science and Technology for Development) ระหว่างสมัยประชุมประจำปี ค.ศ. 2016 - 2017 ณ สำนักงานสหประชาชาติ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยมี สวทน. เป็นผู้ประสานงานหลัก และได้ส่งคณะผู้แทนเข้าร่วมการประชุมกับ คณะผู้แทนถาวรไทย ประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา มาโดยตลอด 23 มกราคม 2560 1
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "ระบบนวัตกรรมแห่งชาติของการพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดสำหรับ Startup และ SMEs ในประเทศไทย" ด้วย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กำลังดำเนินการศึกษาวิจัยนโยบายภาครัฐเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาดของประเทศไทย ภายใต้โครงการ GEF UNIDO Cleantech Programme for SMEs in Thailand ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และ United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) 8 สิงหาคม 2559 48
หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ NEXT GEN INNOVATOR 1 สำหรับผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมอาหาร / เกษตร / ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ NEXT GEN INNOVATOR 1 สำหรับผู้ประกอบการ อุตฯ อาหาร/เกษตร/ผลิตภัณฑ์สุขภาพ รับจำนวนจำกัดเพียง 35 ท่านเท่านั้น !!! หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 13 กรกฎาคม 2559 30
THAI-SPANISH JOINT WORKSHOP THAI-SPANISH JOINT WORKSHOP 3 มิถุนายน 2559 19
Waste-to-Energy: The Swedish Approach Sweden has vowed to become one of the world's first fossil fuel-free nations. It is a global frontrunner in the energy and environment sectors, offering state-of-the-art technologies and services. Being a leading nation in waste management including waste-to-energy systems, Sweden imports garbage from nearby countries to use as fuel. More than 99 % of household waste is recycled and 47 % of household waste is used as fuel in more than 30 waste-to-energy plants throughout the country. In total, the waste-to-energy plants produce electricity to 250,000 private households and provide heating to 810,000 households. 11 พฤษภาคม 2559 16
AUSTRALIA-THAILAND SCIENCE DIPLOMACY PROGRAM: RESEARCH AND INNOVATION SYMPOSIUM 2016 The National Science Technology and Innovation Policy Office (STI) in association with the Australian Embassy in Thailand is organizing the Australia-Thailand Research and Innovation Symposium 2016. The purpose of the symposium is to enhance research collaboration and increase commercial research partnership between Thailand and Australia in the areas of Agribusiness and Bio-energy and Integration to Smart Grid. 27 เมษายน 2559 72