ประกาศราคากลางจัดหาพัสดุ
# เลขที่ เรื่อง วันที่ ไฟล์ เข้าชม
303 0070/2560 จ้างที่ปรึกษาในการสำรวจและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งและการดำเนินงานของวิสาหกิจเริ่มต้นในกลุ่มการเกษตรและอาหารในประเทศไทย 30 มีนาคม 2560 303_TH.pdf 6
301 0068/2560 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สวทน. 29 มีนาคม 2560 301_TH.pdf 1
302 0069/2560 จ้างโครงการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการ รายวิชากระบวนการคิดเชิงออกแบบ รายวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และรายวิชาผู้ประกอบการทางสังคม 29 มีนาคม 2560 302_TH.pdf 2
294 0061/2560 จ้างทำกระเป๋าผ้า, แผ่นผับและสติ๊กเกอร์ Food Innopolis 27 มีนาคม 2560 294_TH.pdf 3
295 0062/2560 เช่าเครื่องพิมพ์ จำนวน 3 เครื่อง ระยะเวลา 36 เดือน 27 มีนาคม 2560 295_TH.pdf 1
296 0063/2560 จ้างโครงการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการรายวิชา "การตลาดสำหรับผู้ประกอบการ(Entrepreneurial Marketing)" 27 มีนาคม 2560 296_TH.pdf 2
297 0064/2560 จ้างโครงการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการรายวิชา "ความเป็นผู้ประกอบการขององค์กร(Entrepreneurial Marketing)" 27 มีนาคม 2560 297_TH.pdf 1
298 0065/2560 จ้างโครงการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการรายวิชา "การเงินสำหรับผู้ประกอบการ(Entrepreneurial Finance)" 27 มีนาคม 2560 298_TH.pdf 1
299 0066/2560 จ้างโครงการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการรายวิชา "กลยุทธ์การบริหารทรัพย์สินทางปัญา(Intellectual Property strategy)" 27 มีนาคม 2560 299_TH.pdf 1
300 0067/2560 จ้างดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทยในการจัดการเรียนการสอนด้านความเป้นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Education) 27 มีนาคม 2560 300_TH.pdf 1
289 0056/2560 จ้างที่ปรึกษาการจัดตั้งศูนย์การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (สวทน.-มทส.) 20 มีนาคม 2560 289_TH.pdf 4
290 0057/2560 จ้างโครงการชุดเสนอขายบริการ เครื่องมืออุปกรณ์ แสงซินโครตรอนและเทคนิคที่เกี่ยวข้องในการพัฒนานวัตกรรมอาหาร 20 มีนาคม 2560 290_TH.pdf 1
291 0058/2560 จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาสถาบันเครือข่ายวิชาการระบบขนส่งทางราง (Thailand Rail Academy) ระยะที่ 1 20 มีนาคม 2560 291_TH.pdf 1
292 0059/2560 จ้างที่ปรึกษาการจัดตั้งศูนย์การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (สวทน.-มช.) 20 มีนาคม 2560 292_TH.pdf 1
293 0060/2560 จ้างที่ปรึกษาในการดำเนินการจัดประชุมวิชาการระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย ประจำปี 2560 (The 4th Thailand Rail Academic symposium - TRAS2017) 20 มีนาคม 2560 293_TH.pdf 1