ประกาศราคากลางจัดหาพัสดุ
# เลขที่ เรื่อง วันที่ ไฟล์ เข้าชม
381 0116/2560 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด รักษาความปลอดภัย บริเวณ สวทน. ชั้น 14 ยูนิต 1-4 และ 10-16 พร้อมพนักงานต้อนรับ 28 กันยายน 2560 381_TH.pdf 20
382 0117/2560 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับผู้บริหารและงานสื่อสารองค์กร 28 กันยายน 2560 382_TH.pdf 10
383 0118/2560 เช่าเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ ๑ คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ๑ คน 28 กันยายน 2560 383_TH.pdf 6
384 0119/2560 เช่าเหมาบริการรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คน 28 กันยายน 2560 384_TH.pdf 10
380 0115/2560 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร พร้อมพนักงานถ่ายเอกสาร 27 กันยายน 2560 380_TH.pdf 6
379 0114/2560 จ้างจัดทำหนังสือกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙ 25 กันยายน 2560 379_TH.pdf 7
376 0111/2560 จ้างศึกษาวิจัยและจัดทำร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น 22 สิงหาคม 2560 376_TH.pdf 4
377 0112/2560 จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสำนักงาน 22 สิงหาคม 2560 377_TH.pdf 4
378 0113/2560 จ้างการบำรุงรักษาระบบซอฟต์แวร์ โอเพ่นอีอาร์พี เวอร์ชั่น6.1 22 สิงหาคม 2560 378_TH.pdf 4
363 0105/2560 จ้างที่ปรึกษาการวิเคราะห์บทบาทและประเด็นเชิงนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 21 สิงหาคม 2560 363_TH.pdf 11
364 0106/2560 ซื้อกล้องถ่ายภาพ DSLR และกล้องถ่ายภาพวีดีโอ Handycam พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 21 สิงหาคม 2560 364_TH.pdf 13
365 0107/2560 จ้างที่ปรึกษาในการจัดทำและขับเคลื่อนนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม 21 สิงหาคม 2560 365_TH.pdf 11
366 0108/2560 จ้างจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์โครงการ Food Innopolis Innovation Contest 2017 21 สิงหาคม 2560 366_TH.pdf 10
374 0109/2560 จ้างจัดทำสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการของสำนักงาน พร้อมบรรยายและพากย์เสียงภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 21 สิงหาคม 2560 374_TH.pdf 7
375 0110/2560 จ้างโครงการดำเนินการออกแบบและพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนด้านผู้ประกอบในรายวิชา ความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม (Entrepreneurship & Innovation) 21 สิงหาคม 2560 375_TH.pdf 4