ประกาศราคากลางจัดหาพัสดุ
# เลขที่ เรื่อง วันที่ ไฟล์ เข้าชม
322 0082/2560 จ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการบ่มเพาะศักยภาพวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรมด้วย Talent Mobility ระยะที่ 3 22 พฤษภาคม 2560 322_TH.pdf 1
320 0080/2560 จ้างจัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ STI MAKES THE CHANGE RETREAT 2017 5 พฤษภาคม 2560 320_TH.pdf 8
321 0081/2560 จ้างออกแบบและพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2559 5 พฤษภาคม 2560 321_TH.pdf 2
319 0079/2560 จ้างที่ปรึกษาการจัดตั้งศูนย์การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (สวทน.-มธ.) 2 พฤษภาคม 2560 319_TH.pdf 1
318 0078/2560 จ้างโครงการการพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านการออกแบบเชิงนวัตกรรม 27 เมษายน 2560 318_TH.pdf 8
315 0075/2560 จ้างที่ปรึกษาการจัดตั้งศูนย์การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (สวทน.-มจพ.) 21 เมษายน 2560 315_TH.pdf 5
316 0076/2560 จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการเกษตร (Decision Supporting System for Agriculture) 21 เมษายน 2560 316_TH.pdf 1
317 0077/2560 จ้างจัดงานค่ายนวัตกรรมสร้างสรรค์ สำหรับธุรกิจเกษตรอาหารใหม่ ยุคประเทศไทย 4.0 21 เมษายน 2560 317_TH.pdf 2
314 0074/2560 จ้างจัดประชุมเครือข่ายเชิงปฏิบัติการเครือข่ายนวัตกรรม เพื่ออุตสาหกรรมเป้าหมาย 12 เมษายน 2560 314_TH.pdf 1
312 0072/2560 จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการศึกษาระบบนวัตกรรมของการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศไทย 5 เมษายน 2560 312_TH.pdf 1
313 0073/2560 จ้างเผยแพร่ผลการสำรวจข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน 5 เมษายน 2560 313_TH.pdf 1
311 0071/2560 จ้างจัดทำของที่ระลึก Food Innopolis 31 มีนาคม 2560 311_TH.pdf 1
303 0070/2560 จ้างที่ปรึกษาในการสำรวจและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งและการดำเนินงานของวิสาหกิจเริ่มต้นในกลุ่มการเกษตรและอาหารในประเทศไทย 30 มีนาคม 2560 303_TH.pdf 6
301 0068/2560 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สวทน. 29 มีนาคม 2560 301_TH.pdf 1
302 0069/2560 จ้างโครงการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการ รายวิชากระบวนการคิดเชิงออกแบบ รายวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และรายวิชาผู้ประกอบการทางสังคม 29 มีนาคม 2560 302_TH.pdf 2