ประกาศผลการจัดหาพัสดุ
# เลขที่ เรื่อง วันที่ ไฟล์ เข้าชม
466 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการสำรวจและจัดทำข้อเสนอแนะฯ 4 ธันวาคม 3104 466_TH.pdf 1
465 - รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 1 พฤศจิกายน 2561 465_TH.pdf 2
463 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการประสานและจัดทำข้อมูลฯ 11 ตุลาคม 2561 463_TH.pdf 2
456 - ประกาศผู้ชนะเช่าพื้นที่สำนักงาน 1 ตุลาคม 2561 456_TH.pdf 4
462 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์ส่วนบุคคล 1 ตุลาคม 2561 462_TH.pdf 0
454 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้งฯ 24 กันยายน 2561 454_TH.pdf 1
457 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด พร้อมพนักงานต้อนรับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ยูนิต 1 - 4 และ 10 – 16 24 กันยายน 2561 457_TH.pdf 1
452 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการฯ UX/UI 31 สิงหาคม 2561 452_TH.pdf 2
450 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาต้นแบบกระบวนการประสานงานข้ามหน่วยงานเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายนวัตกรรม 24 สิงหาคม 2561 450_TH.pdf 2
431 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านนวัตกรรมและการแข่งขันนวัตกรรมภายใน 24 ชั่วโมง โดยวิธีคัดเลือก 5 กรกฎาคม 2561 431_TH.pdf 0
430 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ Wil ระยะที่ 3 2 กรกฎาคม 2561 430_TH.pdf 0
394 0008/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำคู่มือการจัดการศึกษาในสถานประกอบการอุตสาหกรรมบริการ 14 พฤศจิกายน 2560 394_TH.pdf 14
395 0009/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์(ร่าง)ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี 14 พฤศจิกายน 2560 395_TH.pdf 7
396 0010/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการบำรุงรักษาระบบ E-mail Microsoft Exchange สวทน. 14 พฤศจิกายน 2560 396_TH.pdf 5
397 0011/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 1 คน 14 พฤศจิกายน 2560 397_TH.pdf 4