สวทน. ร่วมกับ iTAP สวทช. จับมือเครือข่ายไอโอทีฯ ดัน " สมาร์ท ไทยแลนด์"

23 มีนาคม 2560  

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 – รศ.ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เข้าร่วมงานการแถลงข่าวความร่วมมือเปิดตัวโครงการ Smart Thailand โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) หรือไอแทป(ITAP) และ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ กลุ่ม Thailand IoT Consortium, สมาคม RFID แห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงานสัมมนาเรื่อง “IoT : ชี้ช่องรวย” เพื่อเชื่อมโยงกลุ่มผู้ประกอบการ นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ของเทคโนโลยี ที่โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ ฯโดย สวทน. ได้ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อสร้างความร่วมมือในการผลักดันให้เกิด Smart Thailand  อย่างจริงจัง 
ดร.ณัฐกา   สิงหวิลัย   ผู้อำนวยการไอแทป กล่าวว่า  ปัจจุบันระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของคนทั่วโลกมากขึ้น ทำให้เกิดธุรกิจและบริการที่หลากหลายนำมาใช้งานในชีวิตประจำวันตรงกับความต้องการของตนเองมากขึ้น โดยเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในขณะนี้คือ Internet of Things (IoT)  หรือการที่สิ่งต่างๆ ถูกเชื่อมโยงเข้ากับอินเทอร์เน็ต ทำให้สามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งปัจจุบันมีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ให้ความสำคัญในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาต่อยอดให้สามารถนำเทคโนโลยี IoT ไปใช้ได้จริงและเกิดประโยชน์ในวงกว้าง ทั้งนี้ ไอแทป เห็นถึงความสำคัญและโอกาสในด้านการพัฒนาธุรกิจและระบบอุตสาหกรรมที่สามารถตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0 นโยบายการพัฒนาประเทศ รวมถึงต้องการผลักดันอุตสาหกรรมด้านนี้ให้เติบโตอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อีกทั้งพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถต่อยอดเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิม รวมทั้งการสร้างธุรกิจใหม่ที่สามารถส่งผลกระทบกับระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

ที่มา : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) (ITAP)