สวทน. รับไม้ต่อจากนโยบายรัฐบาล ไทยแลนด์ 4.0 จับมือ พระจอมเกล้าลาดกระบัง จัดโครงการ บิสซิเนส บราเดอร์ ฮูด ปั้นทีมนักศึกษาสู่วงการ สตาร์ท อัพ

7 กันยายน 2561  


ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลได้กำหนดให้มีการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการสตาร์ทอัพที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นฐานสำคัญ ทาง สวทน. จึงเป็นผู้จัดการบริหารโครงการสตาร์ทอัพให้เกิดขึ้นหลาย ๆ โครงการ อาทิ โครงการบิสซิเนส บราเดอร์ ฮูด (Business Brotherhood) ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม ให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูงและขยายตลาดไปสู่ระดับโลกได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยมีบริษัทขนาดใหญ่เป็นพี่เลี้ยงทางธุรกิจ และมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงด้านการพัฒนาเทคโนโลยีให้แก่ธุรกิจสตาร์ทอัพ และมี สวทน. เป็นแกนหลักในการผลักดันให้เกิดการกระบวนการพัฒนาโครงการ ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของมหาวิทยาลัยและธุรกิจสตาร์ทอัพของประเทศไทยในอนาคต
 


“สวทน. เห็นว่ามหาวิทยาลัยมีบทบาทสำคัญในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการสตาร์ทอัพที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวมทรัพยากรที่สำคัญในการพัฒนาผู้ประกอบการทั้ง นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย เทคโนโลยี และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ซึ่งในการพัฒนาและส่งเสริมให้ธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ หรือสตาร์ทอัพ ให้สามารถพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างรวดเร็วและขยายตลาดไปสู่ระดับโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องมีเครือข่ายของกิจการขนาดใหญ่มาเป็นพี่เลี้ยง เนื่องจากมีเทคโนโลยีและเครือข่ายการค้าระดับโลก การส่งเสริมให้กิจการขนาดใหญ่เป็นพี่เลี้ยงทางธุรกิจแก่ธุรกิจสตาร์ทอัพ จึงเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะช่วยให้สตาร์ทอัพมีโอกาสเติบโตและประสบความสำเร็จสูงขึ้น โดย สวทน. และเครือข่ายพันธมิตร ได้ดำเนินการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัยขึ้น โดยในปี 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 15 ศูนย์ ทั่วประเทศ ดังนี้ 1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 6 .มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 8.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 9. มหาวิทยาลัยบูรพา 10. มหาวิทยาลัยพะเยา 11. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 12. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 13. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 14. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ 15. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทั้งนี้ ทั้ง 15 ศูนย์ข้างต้น จะทำหน้าที่เร่งการเติบโตทางธุรกิจ และสร้างช่องทางให้กิจการขนาดใหญ่สามารถร่วมมือทางธุรกิจกับธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ หรือสตาร์ทอัพได้อย่างมีประสิทธิภาพสำนักงาน” ดร.กิติพงค์ กล่าว
 
ดังนั้น สวทน. จึงได้ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดโครงการบิสซิเนส บราเดอร์ ฮูด (Business Brotherhood) ขึ้น โดยโครงการดังกล่าวครอบคลุมระยะเวลาดำเนินการทั้งหมด 4 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน 2561 ตั้งแต่ขั้นตอนการเปิดรับสมัครจนถึงช่วงเวลานี้ เป็นช่วงเวลาของการส่งผลงานและการจัดแสดงผลงาน
 


ทางด้านสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) นำโดย ผศ. ดร.รัชนี กุลยานนท์  ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดเผยว่า โครงการบิสซิเนส บราเดอร์ ฮูด (Business Brotherhood) มีวัตถุประสงค์ คือ เร่งการเติบโตของสตาร์ทอัพโดยเป็นความร่วมมือจากทางภาครัฐและเอกชน โดย สจล. ได้จับมือกับภาคเอกชนอย่าง บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด โดยผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วไป  หรือในหนึ่งทีมจะเป็นการรวมตัวกันมากกว่าหนึ่งสถาบันก็ได้ ทีมหนึ่งกำหนดให้ได้จำนวนสมาชิกในทีม  3 - 5  คน โดยมีหลักเกณฑ์ในการตัดสินคือภาพรวมของโมเดลธุรกิจ และความคิดสร้างสรรค์ของผลงาน ปัจจุบันภาพรวมของการเรียนการสอนในสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะเป็นการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม แต่เมื่อนักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการแล้วจะได้รับการอบรมในหลาย ๆ ด้าน อาทิ การออกแบบความคิด  (Design Thinking ) การออกแบบธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ การวางแผนการตลาด การดำเนินงานและเทคนิคการนำเสนองานให้น่าสนใจ  
 

 
โครงการบิสซิเนส บราเดอร์ ฮูด (Business Brotherhood) ครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 มีนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบ 13 ทีม และ เหลือ 7  ทีม มีที่ปรึกษาจากซินเน็ค ทั้งหมด 7 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 15  ท่าน โครงการที่เข้ารอบ 7 ทีมประกอบไปด้วย 1. ทีม T Bike  เป็นทีมที่เกี่ยวข้องการการให้ยืมรถจักรยานด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ด ช่วงเวลานี้มีให้บริการในมหาวิทยาลัย ในอนาคตอาจจะขยายไปที่มหาวิทยาลัยอื่น หมู่บ้าน ทีมที่ 2 ทีม เพียวริแอร์ แคน เป็นเครื่องฟอกอากาศขนาดพกพา ที่เลือกกรองอากาศได้ มีความพิเศษและไม่เหมือนใครอยู่หลายประการ เช่น สามารถเชื่อมต่อได้ทั้งบลูธูทและไวไฟ ทีมที่ 3 ทีม มูฟเวอร์ เป็นแอพพลิเคชั่นที่สร้างขึ้นมาเพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับบุตรหลานที่ขึ้นรถโรงเรียน สามารถวางเส้นทางการขับขี่และตรวจสอบเส้นทางเพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองรู้ว่าบุตรหลายอยู่จุดใด ทีมที่ 4 เพอเพิล คัพ เป็นแอพพลิเคชั่นด้านไลฟ์สไตล์ ที่เกี่ยวกับผู้ที่ชอบดื่มกาแฟแบบเฉพาะเจาะจงรสชาด จะช่วยเพิ่มยอดขายให้แก่ร้านกาแฟที่มีคุณภาพ หากทางร้านมาร่วมกิจกรรมกับแอพพลิเคชั่นนี้จะมีโอกาสเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นและมีโอกาสเพิ่มยอดขาย ทีมที่ 5 ทีม สเตชั่น อะเลิต เป็นทีมที่แก้ปัญหาเกี่ยวกับการที่ผู้โดยสารเล่นมือถือจนนั่งรถเลยสถานี จึงให้มีระบบการแจ้งเตือนก่อนจะถึงสถานีปลายทาง   ทีมที่ 6. ทีมเกิตเทิล จะเป็นผู้จัดการเรื่องการแข่งขันเกมส์ Platform ที่จะช่วยทำให้การจัดการแข่งขัน e-sport  ไม่ยุ่งยาก จะทำให้ทุกอย่างของการแข่งขันเกมส์ครบจบในที่เดียว ทีมที่ 7 ทีมโคดิ จะเป็นทีมที่ส่งผลงานด้านการเว็บไซต์โปรแกรม IoT พร้อมสำหรับนำไปใช้งานได้จริง โดยผู้ใช้งานไม่ต้องเขียนโปรแกรมขึ้นมาเองให้เสียเวลา เหมาะที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการลดเวลาการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพของงาน IoT โดยผลงานทั้งหมดมีความสนใจและพร้อมที่จะต่อยอดไปให้บริการแก่ผู้ใช้บริการในวงกว้าง   


 
“ในปีๆ หนึ่ง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีที่สามารถต่อยอดเป็นสตาร์ทอัพจำนวนมาก ทั้งจากงานวิจัยของอาจารย์และโครงงานของนักศึกษา แต่หลายครั้งการต่อยอดเชิงพาณิชย์ยังไม่ได้ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจ หลายครั้งก็พบกับอุปสรรคที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ ทั้งนี้เนื่องจากนักวิจัยและนักศึกษาเองยังขาดกระสบการณ์ด้านธุรกิจ โครงการบิสซิเนส บราเดอร์ ฮูด  (Business Brotherhood) จึงนับว่าเป็นโครงการที่มาช่วยแนะนำและให้ความรู้จากพี่เลี้ยงผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจสู่กลุ่มสตาร์ทอัพที่ยังต้องการเพิ่มพูนประสบการณ์ ในปีนี้ เป็นปีที่สองที่ทางบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมเป็นพี่เลี้ยงให้กับกลุ่มบริษัทสตาร์ทอัพในการให้ความรู้และข้อแนะนำเชิงธุรกิจหลายๆ ด้าน นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแต่ละท่านก็นับว่าคัดสรรมาเพื่อช่วยเหลือในส่วนของข้อมูลที่กลุ่มสตาร์ทอัพยังขาดอยู่ นับว่างานนี้น้องๆ สตาร์ทอัพได้ข้อมูลกันไปแบบพูนๆ เลยก็ว่าได้” ผศ. ดร.รัชนี กุลยานนท์ กล่าวในตอนท้าย
 
-----------------------------------------
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
โทรศัพท์ 02160 5432 ต่อ 730 (วรรณพร) 081-7536119 (แพรประพันธ์)
Email: pr@sti.or.th / Website: www.sti.or.th/sti / Facebook: https://www.facebook.com/STI สวทน.