หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง
# เลขที่ เรื่อง วันที่ ไฟล์ เข้าชม
489 0001/2562 ตัวอย่าง เอกสารแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียดโครงการ 27 พฤษภาคม 2562 489_TH.pdf 8
490 0002/2562 วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 27 พฤษภาคม 2562 490_TH.pdf 9
309 0001/2560 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง 3 ตุลาคม 2559 309_TH.pdf 84