ประกาศราคากลางจัดหาพัสดุ
# เลขที่ เรื่อง วันที่ ไฟล์ เข้าชม
432 0014/2561 จ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความแข็งแกร่งและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย 18 กรกฎาคม 2561 432_TH.pdf 20
433 0015/2561 จ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค 18 กรกฎาคม 2561 433_TH.pdf 7
434 0016/2561 จ้างบริการเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ 18 กรกฎาคม 2561 434_TH.pdf 9
435 0017/2561 จ้างจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนและพี่เลี้ยงด้านความเป็นผู้ประกอบการ “การออกแบบบริการเพื่อธุรกิจ (Service design)” และ “การพัฒนาทักษะการเป็นพี่เลี้ยง” (Coaching for change maker workshop) 18 กรกฎาคม 2561 435_TH.pdf 7
436 0018/2561 จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำข้อเสนอการสนับสนุนผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) และการศึกษาระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อยกระดับผู้ประกอบการให้พัฒนาสู่ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprises: IDE) 18 กรกฎาคม 2561 436_TH.pdf 4
437 0019/2561 จ้างที่ปรึกษาโครงการ STI’s Student Railway Challenge ระยะที่ 1: การพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้สอนเพื่อเตรียมความพร้อมและจัดทาข้อกาหนดการแข่งขัน 18 กรกฎาคม 2561 437_TH.pdf 4
438 0020/2561 จ้างที่ปรึกษาการขับเคลื่อนนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านการแพทย์และสุขภาพ 18 กรกฎาคม 2561 438_TH.pdf 5
439 0021/2561 จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจการวิจัยและพัฒนา ในภาคเอกชนไทย ประจำปี 2561 18 กรกฎาคม 2561 439_TH.pdf 8
422 0007/2561 จ้างที่ปรึกษาการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยที่ 15) 10 กรกฎาคม 2561 422_TH.pdf 4
423 0008/2561 จ้างจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างโปรแกรมเมอร์สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Startup) 10 กรกฎาคม 2561 423_TH.pdf 6
424 0009/2561 จ้างที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาหลักสูตรการสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นใหม่ ด้านนวัตกรรมอาหาร 10 กรกฎาคม 2561 424_TH.pdf 3
425 0006/2561 การเช่าพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 10 กรกฎาคม 2561 425_TH.pdf 6
426 0010/2561 การบำรุงรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 10 กรกฎาคม 2561 426_TH.pdf 7
427 0011/2561 จ้างที่ปรึกษาด้านการพัฒนากาลังคนและความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางของประเทศ 10 กรกฎาคม 2561 427_TH.pdf 6
428 0012/2561 จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 8 10 กรกฎาคม 2561 428_TH.pdf 8