ข่าวประชาสัมพันธ์
446.jpg
สวทน. ร่วมพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี ๒๕๖๒ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ (๑๓.๓๐ น) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีสรงน้ำและรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธาน ร่วมด้วย ดร.สิริพร พิทยโสภณ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 เมษายน 3105 8
กิจกรรมเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านยานยนต์สมัยใหม่ที่ขับขี่แบบอัตโนมัติ (Next-Generation Automotive : Autonomous Vehicle) ระหว่างหน่วยงานวิจัยของไทยและไต้หวัน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) หรือ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ สอวช. ในปัจจุบัน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านยานยนต์สมัยใหม่ที่ขับขี่แบบอัตโนมัติ (Next-Generation Automotive : Autonomous Vehicle) ระหว่างหน่วยงานวิจัยของไทยและไต้หวัน โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วม อาทิ ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดร.รุ่งโรจน์ กมลเดชเดชา ผู้อำนวยการด้านอุตสาหกรรม 4.0 และความเชื่อมโยงนานาชาติ สวทน. กลุ่มผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพด้านการพัฒนาเทคโนโลยี และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านยานยนต์สมัยใหม่จากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรม Industrial Technology Research Institute (ITRI) ไต้หวัน 21 พฤษภาคม 2562 4
“Next-Generation Automotive: System Integration and "Thai-Korea Business Networking" เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ การพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ร่วมกับสถาบันวิจัยชั้นนำของประเทศเกาหลีใต้ หัวข้อ“Next-Generation Automotive: System Integration and "Thai-Korea Business Networking" ณ กรุงโซล เมืองอูซาน และเมืองกวางจู สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วม อาทิ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ผู้อำนวยการสำนักตลาดเพื่อการลงทุน สำนักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ผู้อำนวยการด้านอุตสาหกรรม 4.0 และความเชื่อมโยงนานาชาติ สวทน. และ นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) 21 พฤษภาคม 2562 1
454.jpg
ประกาศใช้ พ.ร.บ. สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พลิกโฉม สวทน. สู่ สอวช. “กิติพงค์” พร้อมนำทีมสร้างอนาคตประเทศ ครอบคลุมทั้งด้านการอุดมศึกษา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศ พ.ร.บ. สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มีผลทำให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เปลี่ยนเป็น “สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ” หรือ สอวช. ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ด้าน กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการ สอวช. เผย เป็นภารกิจที่มีความท้าทาย และพร้อมนำทีมสร้างอนาคตที่ดีให้กับประเทศไทย โดยเน้นย้ำจะดูแลนโยบายครอบคลุมทั้งมิติการอุดมศึกษา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือ อววน. 1 พฤษภาคม 2562 2
453.jpg
เลขาธิการ สวทน. เยือนจีน ร่วมประชุม "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง ครั้งที่ 2" พร้อมจับมือ 2 องค์กรด้านนโยบาย วทน. ของจีนร่วมทำงานในอนาคต เมื่อวันที่ 25 - 26 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้เข้าร่วมการประชุม "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง ครั้งที่ 2" (2nd Belt and Road Forum for International Cooperation : BRF) ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในฐานะผู้แทนจากกระทรวงวิทย์และเทคโนโลยีของไทย โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมสุดยอดเส้นทางสายไหม ซึ่งมีผู้นำประเทศต่าง ๆ 38 ประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศเข้าร่วม 29 เมษายน 2562 1
452.jpg
ติดปีกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สวทน. หนุนทำสมุดปกขาววิจัยพัฒนานวัตกรรมตำรวจ สวทน.- วานนี้ (19 เมษายน 2562) ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานที่เกี่วข้อง หารือถึงแนวทางการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรตำรวจด้านดิจิทัล การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตำรวจ กับ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ นำโดย พล.ต.ต.เนติพงศ์ ธาตุทำเล ผู้บังคับการกองวิจัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 เมษายน 2562 0
451.jpg
3 พันธมิตร โต้โผหลักพัฒนาระบบรองรับความต้องการกำลังคนแบบ Tailor-made มั่นใจ! ปลดล็อคปัญหาบุคลากรระดับกลางในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ เร่งสร้างนวัตกรรมร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (19 เม.ย. 62) อาคารจามจุรีแสควร์ กรุงเทพฯ – สวทน. จับมือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สวทช. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม (Science for Industry: Sci-FI)” ประกาศเจตนารมณ์ สร้างความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบด้วยกำลังคนแบบ Tailor-made โดยระยะแรกเน้นการสร้างบุคลากรระดับกลางในอุตสาหกรรม (Middle Manager) ที่มีความสามารถตรงกับตำแหน่งที่อุตสาหกรรมต้องการ ทั้งอุตสาหกรรมการผลิตที่ต้องการความสามารถด้าน process improvement และการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความสามารถด้าน product design ในระยะยาวเน้นการพัฒนากำลังคนให้สามารถเติบโตได้ด้วยจากความรู้ความสามารถแบบสหสาขาวิชา (Multidisciplinary) ทั้งเชิงเทคนิคและเชิงการบริหารจัดการ 19 เมษายน 2562 2
449.jpg
นักธุรกิจสนใจต่อยอดงานวิจัยค่ายนาโนเทค - TCELS ล้น “สวทน.” พร้อมลุยปั้นผู้ประกอบการนวัตกรรมต่อเนื่อง ในการนำเสนองานผลงานวิจัยที่พร้อมถ่ายทอดสู่ผู้ประกอบการของนักวิจัยจาก ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) ภายใต้ สวทช. และ TCELS รวมทั้งสิ้น 4 ผลงาน ภายใต้โครงการส่งเสริมและยกระดับผู้ประกอบการไทยสู่การเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม (Uplifting Businesses to Innovation Driven Enterprises (IDE) ซึ่ง สวทน. เป็นผู้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน ที่ผ่านมา โดยได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการรุ่นใหม่เป็นจำนวนมาก 11 เมษายน 2562 0
450.jpg
ติดตามความเคลื่อนไหวจาก สวทน. สู่ สอวช. สวทน. จะเปลี่ยนผ่านสู่ สอวช. เมื่อไหร่ ? สอวช. จะมีบทบาทหน้าที่ ภารกิจที่สำคัญอย่างไร ? เรามี Communication Kit มา Update ไปพร้อม ๆ กันค่ะ 11 เมษายน 2562 6
447.jpg
สวทน. ร่วมประชุมโต๊ะกลมระดับสูงของคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “โออีซีดี” พร้อมนำกรณีตัวอย่างมาปรับใช้ในการพัฒนานโยบายของประเทศ และหารือความร่วมมือในการศึกษาเศรษฐกิจฐานชีวภาพในประเทศไทย (วันที่ 3-5 เมษายน 2562) ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในฐานะผู้แทนจากประเทศไทย ได้เข้าร่วมประชุมที่องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development) หรือ “โออีซีดี” ณ ศูนย์ประชุมสำนักงานใหญ่ของโออีซีดี กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Committee for Scientific and Technological Policy - CSTP) ครั้งที่ 114 และการประชุมโต๊ะกลมระดับสูงของคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (High-Level Roundtable of the CSTP) ในหัวข้อ การสร้างนโยบายทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เพื่อสังคม 5 เมษายน 2562 0
448.jpg
สวทน. โต้โผ ผุดโรดแมป “ภาพอนาคตเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศไทย” ในอีก 10 ปีข้างหน้า มั่นใจปรับสมดุลโลกเกิดความยั่งยืน กรุงเทพ/ ในการจัดสัมมนา Focus Group เพื่อกำหนดเป้าหมายและขอบเขตของแผนที่นำทางการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศไทย โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เมื่อวันที่ 5 เมษายน ที่ผ่านมา โดยเชิญภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาร่วมระดมความคิดเห็นในประเด็นที่มีผลกระทบต่อ เศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศใน 6 ด้าน คือ สังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม นโยบายภาครัฐ และค่านิยมหรือคุณค่า เพื่อสร้างภาพอนาคตเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศไทย” เซอร์คูลาร์อีโคโนมี อีก 10 ปีข้างหน้า หรือในประมาณปี พ.ศ. 2030 5 เมษายน 2562 0
445.jpg
สวทน. จับมือ พันธมิตร ออกโรงปั้นผู้ประกอบการนวัตกรรม จัดกิจกรรมจับคู่ SME กับผลงานวิจัย จัดแพ็กเกจสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญการเงิน การลงทุน การตลาด เทคโนโลยีการผลิต ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ถ่ายทอดเทคโนโลยีและบ่มเพาะความพร้อมตลอดระยะเวลาการพัฒนาผลงานวิจัยสู่ผลิต (4 เมษายน 2562) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับ หน่วยงานพันธมิตร ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA สมาคมธนาคารไทย และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม จัดงาน “STI – IDE Matching Day: จับคู่จากหิ้งสู่ห้าง” ปั้นผู้ประกอบการนวัตกรรม ภายใต้โครงการส่งเสริมและยกระดับผู้ประกอบการไทยสู่การเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม (Uplifting Businesses to Innovation Driven Enterprises (IDE)) เชิญผู้ประกอบการ SME กว่า 30 ราย เล็งจับจองผลงานวิจัยไทยที่มีศักยภาพพร้อมต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ สวทน. แย้ม เป็นโครงการที่มีโอกาสประสบความสำเร็จสูง เพราะนอกจากความพร้อมของผลงานวิจัยแล้ว ยังได้จัดแพ็กเกจสนับสนุนที่ปรึกษามือเอกปิดจุดอ่อน SME ทั้งเรื่องการเงินและการลงทุน การตลาดและการลงทุน เทคโนโลยีการผลิตและวิศวกรรม กฎหมายและทรัพย์สินทางปัญญา และการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ โดยจะจัดเต็มในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบ่มเพาะความพร้อมตลอดระยะเวลาการพัฒนาผลงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ 4 เมษายน 2562 2
444.jpg
“พิเชฐ” นั่งหัวโต๊ะประชุมบอร์ด สวทน. ถกเตรียมการเปลี่ยนผ่านสู่ สอวช. พร้อมย้ำให้ความสำคัญ ด้านสังคมและมนุษยศาสตร์ไม่น้อยกว่าวิทยาศาสตร์ “กิติพงค์” รับลูกเตรียมประชุมนัดแรก มิถุนายน (1 เมษายน 2562) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รักษาราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (บวทน.) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 สวทน. โดยมี รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นรองประธาน และดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการในการประชุม 1 เมษายน 2562 0
442.jpg
STI Town Hall Meeting “ฉายภาพอนาคต สู่ สอวช.” (26 มีนาคม 2562) ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมพูดคุยกับผู้บริหารและพนักงาน สวทน. เกี่ยวกับความคืบหน้าการเปลี่ยนผ่าน สวทน. สู่ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สอวช.) ในกิจกรรม STI Town Hall Meeting “ฉายภาพอนาคต สู่ สอวช.” ณ ห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สวทน. 27 มีนาคม 2562 2
443.jpg
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจการสนับสนุนการพัฒนาและการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี สำหรับยานยนต์สมัยใหม่ (27 มีนาคม 2562) ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจการสนับสนุนการพัฒนาและการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสำหรับยานยนต์สมัยใหม่ กับอีก 7 หน่วยงานพันธมิตร เดินหน้าผนึกกำลังส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาและประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมทางบก ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อาคาร 14) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี 27 มีนาคม 2562 0