"Open Forum: เปิดโลกเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า EP 1: ความปลอดภัย"

18 เมษายน 2561  


เรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน “Open Forum: เปิดโลกเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า EP 1: ความปลอดภัย” 
วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 
เวลา: 9.00 - 12.00 น. 
สถานที่: ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ชั้น 14 อาคารจัตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท แขวงปทุมวันเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

สนับสนุนโดย: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนในประเทศไทย (CRDC) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สภาวิศวกรรม สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ มูลนิธิพลังงานทางเลือก สมาคมยานยนต์ไฟฟ้า (EVAT) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ภาคเอกชนและภาคการศึกษา ตลอดจนมหาวิทยาลัยเครือข่าย 

วัตถุประสงค์: ถ่ายทอดความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านยานยนต์ไฟฟ้า

การเดินทาง: MRT สามย่าน

ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย (จำนวน 100 ท่าน)
สำรองที่นั่งเพื่อเข้าร่วมงาน: https://nstdaacademy.com/openf_ae