บทความ
Technology Watch – High Pressure Processing (HPP) วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค
ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี
image
ขีดความสามารถทางการแข่งขันไทย-จีน ภายใต้บริบทโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (ตอนที่ 1) วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558 อริยวัตร เสนาคุณ ฝ่ายวิจัยและบริหารจัดการนโยบาย 3

ดร. ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการอาวุโส
ฝ่ายวิจัยและการจัดการนโยบาย ที่ปรึกษาในการเขียนบทความ
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย-จีน ในภาพรวม (ตอนที่ 2) วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2553 นนทวัฒน์ มะกรูดอินทร์ ฝ่ายวิจัยและบริหารจัดการนโยบาย 3 image
ย่างก้าวที่สำคัญของการพัฒนาประเทศระหว่างไทย – จีน วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2553 นนทวัฒน์ มะกรูดอินทร์ ฝ่ายวิจัยและบริหารจัดการนโยบาย 3 image
เปรียบเทียบขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ภายใต้บริบทไทยกลุ่มประเทศ ASEAN+6” วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2553 นนทวัฒน์ มะกรูดอินทร์ ฝ่ายวิจัยและบริหารจัดการนโยบาย 3 image
เตือนภัยและนโยบายทางเลือกสำหรับวิสาหกิจไทย วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2554 ดร. ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยและการจัดการนโยบาย
และคณะวิจัยส่วนฐานข้อมูลฯ สวทน.
image
SMEs: LPG คือปัจจุบัน? และอะไรคืออนาคต? ใครต้องระวัง? เข้มแข็งหรือเปราะบาง? ทางออก? วันอังคารที่ 27 กันยายน 2554 ดร. ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยและการจัดการนโยบาย
และคณะวิจัยส่วนฐานข้อมูลฯ สวทน.
image