เอกสารประกอบประชุมสัมมนา
1. ผลการสำรวจการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน รอบปีสารวจ 2561โดย ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. 11 มีนาคม 2562 123_TH.pdf
2. ตัวอย่างความสำเร็จที่ผ่านมาของ สวทน. โดย ดร.สิริพร พิทยโสภณ รักษาการ รองเลขาธิการ สวทน. 11 มีนาคม 2562 122_TH.pdf
1. STI Brown Bag Seminar ครั้งที่ 1 : Interfacing engineering and biology : a way to link fundamental research and translational development? โดย ผศ.ดร.วโรดม เจริญสวรรค์ นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2560 26 กรกฎาคม 2561 120_TH.pdf
1. CEO Visions: “Transforming Thailand Towards Science & Technology Frontier” โดย ดร. กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 26 มีนาคม 2561 119_TH.pdf
2. CEO Visions: “Transforming Thailand Towards Science & Technology Frontier” โดย คุณพรรณสิรี อมาตยกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด 26 มีนาคม 2561 118_TH.pdf
3. CEO Visions: “Transforming Thailand Towards Science & Technology Frontier” โดย คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 26 มีนาคม 2561 117_TH.pdf
4. CEO Visions: “Transforming Thailand Towards Science & Technology Frontier” โดย คุณกานต์ ตระกูลฮุน ประธานกรรมการ บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 26 มีนาคม 2561 116_TH.pdf
5. "3 Platforms for Thailand 4.0" โดย ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26 มีนาคม 2561 115_TH.pdf
1. Cutting Edge Technology #4 Sensory Science for Food Innovation 26 มกราคม 2561 113_TH.pdf
2. Thailand Sensory Network 26 มกราคม 2561 112_TH.pdf
1. โอกาสและศักยภาพของสารสกัดโดย ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ 31 ตุลาคม 2560 106_TH.pdf
2. การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Encapsulation สำหรับพืชสมุนไพรโดย รศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร 31 ตุลาคม 2560 105_TH.pdf
3. การผลิตสารสกัดจากธรรมชาติ และโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยโดย ภก.อนันต์ ชัยกิจวัฒนะ 31 ตุลาคม 2560 104_TH.pdf
1. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Japan Innovation Strategies: A Model to Encourage R&D Investment and Innovation Efforts in Thailand" 6 ตุลาคม 2560 103_TH.pdf
1. VDO: Trend in Functional Ingredient 16 สิงหาคม 2560 VDO: Trend in Functional Ingredient
2. VDO: Use of advanced drying technologies to produce novel snacks 16 สิงหาคม 2560 VDO: Use of advanced drying technologies to produce novel snacks
3. VDO: Microwave and Radio Frequency Technology 16 สิงหาคม 2560 VDO: Microwave and Radio Frequency Technology
4. VDO: Tweaking the physical properties of spray-dried... 16 สิงหาคม 2560 VDO: Tweaking the physical properties of spray-dried...
5. Trend in Functional Ingredient 16 สิงหาคม 2560 101_TH.pdf
6. Use of advanced drying technologies to produce novel snacks 16 สิงหาคม 2560 100_TH.pdf
7. Microwave and Radio Frequency Technology 16 สิงหาคม 2560 99_TH.pdf
8. Tweaking the physical properties of spray-dried encapsulated bioactive 16 สิงหาคม 2560 98_TH.pdf
1. การวางยุทธศาสตร์พัฒนา EASTERN ECONOMIC CORRIDOR (EEC) เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมในอนาคต NEW S-CURVE 5 กรกฎาคม 2560 97_TH.pdf
1. VDO: Cutting Edge Technology for Food Innovation 11 พฤษภาคม 2560 VDO: Cutting Edge Technology for Food Innovation
2. แสงซินโครตรอนโดย ดร.ศรายุทธ ตั้นมี 11 พฤษภาคม 2560 96_TH.pdf
3. เทคโนโลยีการฉายรังสีโดย ดร.วรรนิภา เพี้ยนภักตร์ 11 พฤษภาคม 2560 95_TH.pdf
4. เทคนิคการห่อหุ้ม (Encapsulation)โดย ศ.ดร.ศุภศร วนิชเวชารุ่งเรือง 11 พฤษภาคม 2560 94_TH.pdf
5. ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยโดย ศ. ดร.ภาวิณี ชินะโชติ 11 พฤษภาคม 2560 93_TH.pdf
6. คลื่นไมโครเวฟโดย ผศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ 11 พฤษภาคม 2560 92_TH.pdf
7. คลื่นความถี่วิทยุ (Radio Frequency, RF, UV)โดย ผศ.ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์ 11 พฤษภาคม 2560 91_TH.pdf
8. ไข่ออกแบบได้ ด้วยเทคโนโลยีการนำพาสารอาหารและเทคนิคการห่อหุ้มโดย น.สพ.กิตติ ทรัพย์ชูกุล 11 พฤษภาคม 2560 90_TH.pdf
1. “ทิศทางยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพื่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเป้าหมาย” โดย ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 20 เมษายน 2560 89_TH.pdf
1. อุตสาหกรรมไทยก้าวไกลไปกับนวัตกรรมอาหาร - ไทยโอชูก้า 26 มีนาคม 2560 88_TH.pdf
2. อยากจะเป็น Food Tech Startup เริ่มต้นอย่างไร - TFF 26 มีนาคม 2560 87_TH.pdf
3. อยากจะเป็น Food Tech Startup เริ่มต้นอย่างไร - KCG 26 มีนาคม 2560 86_TH.pdf
4. อยากจะเป็น Food Tech Startup เริ่มต้นอย่างไร - GIB 26 มีนาคม 2560 85_TH.pdf
5. อุตสาหกรรมอาหาร 4.0 - ดร.อรรชกา สีบุญเรือง 26 มีนาคม 2560 84_TH.pdf
6. พัฒนาสินค้าไทยด้วยทุนวิจัยจากภาครัฐ - สกอ. 26 มีนาคม 2560 83_TH.pdf
7. พัฒนาสินค้าไทยด้วยทุนวิจัยจากภาครัฐ - สกว. 26 มีนาคม 2560 82_TH.pdf
8. พัฒนาสินค้าไทยด้วยทุนวิจัยจากภาครัฐ - TM 26 มีนาคม 2560 81_TH.pdf
9. พัฒนาสินค้าไทยด้วยทุนวิจัยจากภาครัฐ - ITAP 26 มีนาคม 2560 80_TH.pdf
10. พัฒนาสินค้าไทยด้วยทุนวิจัยจากภาครัฐ - FI 26 มีนาคม 2560 79_TH.pdf
11. ต่อยอดงานวิจัยด้วยกลไก Talent Mobility - ผศ.ดร. อรุณศรี ลีจีรจาเนียร 26 มีนาคม 2560 78_TH.pdf
12. ต่อยอดงานวิจัยด้วยกลไก Talent Mobility - รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ 26 มีนาคม 2560 77_TH.pdf
13. ไขข้อข้องใจให้ได้ อย. - ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ 26 มีนาคม 2560 76_TH.pdf
14. Trend in Food Safety in Food Innovation - ศ.ดร. ภาวิณี ชินะโชติ 26 มีนาคม 2560 75_TH.pdf
15. Trend in Food Safety in Food Innovation - น.สพ.รุจเวทย์ ทหารแกล้ว 26 มีนาคม 2560 74_TH.pdf
16. Trend in Food Safety in Food Innovation - คุณอรวรรณ แก้วประกายแสงกูล (3) 26 มีนาคม 2560 73_TH.pdf
17. Trend in Food Safety in Food Innovation - คุณอรวรรณ แก้วประกายแสงกูล (2) 26 มีนาคม 2560 72_TH.pdf
18. Trend in Food Safety in Food Innovation - คุณอรวรรณ แก้วประกายแสงกูล (1) 26 มีนาคม 2560 71_TH.pdf
19. Trend in Food Safety in Food Innovation - Moderator 26 มีนาคม 2560 70_TH.pdf
20. 6 - Services Platform of Food Innopolis - ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ 26 มีนาคม 2560 69_TH.pdf
1. Trends of Internet of Things and Cloud Services 29 ธันวาคม 2557 ega_internet.pdf
2. The Internet of Everything Connecting the Unconnected 29 ธันวาคม 2557 16_TH.pdf
3. Presentation THAIST 29 ธันวาคม 2557 rev1_presentation.pdf
1. Social Enterprise's experience on Innovation Development 11 พฤศจิกายน 2558
2. รายงาน การเสวนา เรื่อง "Inclusive Innovation" 21 มีนาคม 2557 33_TH.pdf
3. Science Technology and Innovation for society development 21 มีนาคม 2554 Inclusive.pdf
4. PPP2-World Bank Support for STI & Entrepreneuship- Bangkok VKGoel- March4 21 มีนาคม 2554 PPP2-World.pdf
5. PPP1-Inclusive Innovation Agenda-Bangkok Workshop VKGoel March 4-2011 21 มีนาคม 2554 PPP1-Inclusive.pdf
1. ภาคตะวันออก
2. ภาคเหนือตอนบน
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
4. ภาคกลางและตะวันตก
5. ภาคเหนือตอนล่าง
6. ภาคใต้
7. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
1. เอกสารเสวนาเรื่อง "วทน.กับการปฏิรูปประเทศไทย" 45_TH.pdf
2. ร่างนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่1 (พ.ศ.2555-2564) stimasterplan.pdf
3. คำกล่าวรายงานและสรุปสถานการณ์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 43_TH.pdf
4. คำกล่าวเปิดการประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์ 42_TH.pdf
1. ภาคบ่าย
2. ภาคเช้า 14 ธันวาคม 2553
1. ข้อมูลจากงานสัมมนาเรื่องการวิจัยที่วุฒิสภาเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2553 14 ธันวาคม 2553 sti_.pdf
2. สรุปปาฐกถาพิเศษโดย ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน ในงานสัมมนา การเตรียมพร้อมทางกฎหมายและทางธุรกิจสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 24 กรกฎาคม 2555 30_TH.pdf
ไม่พบข้อมูล