รายการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม สู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
webcast #23
ตอนที่ 4 Talent Mobility 30 พฤศจิกายน 543 10