. .STI. .

 
 
You are here:: ประชาสัมพันธ์  ข่าวประชุม/สัมมนา ชุมชนเสนอมาตรการรัฐ ใช้ วทน. พัฒนาเศรษฐกิจคู่ชุมชนเข้มแข็ง
 
 

ชุมชนเสนอมาตรการรัฐ ใช้ วทน. พัฒนาเศรษฐกิจคู่ชุมชนเข้มแข็ง

อีเมล พิมพ์ PDF

  ในการประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 9  ภายใต้หัวข้อ พัฒนา วทน. อย่างไรให้ชุมชนยอมรับโดยมีผู้นำชุมชน วิสาหกิจขนาดจิ๋ว ประชาชน เข้าร่วมเสวนา พร้อมสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจคู่ชุมชนเข้มแข็ง โดยเสนอมาตรการรัฐเร่งพิจารณาการสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะของประชาชน การสร้างเสริมสังคมฐานความรู้ และการสร้างเสริมขีดความสามารถของท้องถิ่นและชุมชนให้ทั่วถึง

 

           คุณประยงค์ รณรงค์ ชุมชนไม้เรียง จังหวัดนครศรีธรรมราช คุณนันท์ ภักดี  อาศรมพลังงาน  จังหวัดนครราชสีมา คุณสมพงษ์  พวงเวียง  บริษัท โสมภาส เอ็นจิเนียริ่ง จังหวัดมหาสารคาม และคุณทิวาพร  ศรีวรกุล  ศูนย์ฝึกอบรมเกษตรกรรมธรรมชาติ จังหวัดกาญจนบุรี แนะมาตรการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนควรมีการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ฐานรากในระดับชุมชนให้มากขึ้น รัฐควรแบกรับการลองผิดลองถูกของชุมชนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการของวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจและขีดความสามารถของชุมชนจึงจะเกิด ดังนั้นแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติควรจะต้องจัดทำเป็นรายพื้นที่ ตามสภาพ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค

          การพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ภาครัฐควรผลักดันกลไกการทำงานในพื้นที่ ที่มีส่วนร่วมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนในชุมชน เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพื่อแก้ไขปัญหาการโยกย้ายแรงงานเข้ามาในกรุงเทพที่ทิ้งคนแก่กับเด็กให้อยู่บ้านก่อให้เกิดปัญหาในครอบครัวดังที่ผ่านมา การนำเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้าไปในท้องถิ่นควรดำเนินโดยอาศัยภูมิปัญญาของท้องถิ่นเป็นตัวนำ เพื่อการพัฒนาความสามารถของท้องถิ่นชุมชนในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ทั้งด้านเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรมและบริการ  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานชุมชน หรือให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในชุมชนของตนเอง เช่น การส่งเสริมให้คนในชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสม และส่งเสริมการพัฒนาเกษตรกรรมแบบยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นไปในลักษณะของการพัฒนาตามวิถีชีวิต พึ่งพาธรรมชาติ เป็นต้น

           นอกจากการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชน ภาครัฐควรเร่งมาตรการการเสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการบริโภคและการใช้ชีวิตที่ถูกสุขภาวะ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรง ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคเรื้อรัง และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ตลอดจนสร้างชุมชนนวัตกรรมที่มีระบบความคิดเป็นตรรกะ ประชาชนมีความใฝ่รู้และมีโอกาสในการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ปัญญาประดิษฐ์  การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับกลุ่มคนในแต่ละช่วงวัยและระดับเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  ตลอดจนสร้างช่องทางการเผยแพร่ความรู้ เพื่อสร้างแรงจูงใจ และบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

โทรศัพท์ 0 2160 5432 ต่อ 408 -9

โทรสาร 0 2160 5438