ปี 2011

STI Thailand Award 2011


ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ.2551 ได้วางแนวนโยบายในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไว้ 10 ข้อ โดยหนึ่งในนั้นได้กำหนดไว้ว่าต้องสนับสนุนให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กร หรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้เกิดสังคมฐานความรู้และการพัฒนาชุมชนและประเทศอย่างเหมาะสมและมีความสมดุล

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำนโยบายได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในแนวนโยบายดังกล่าว จึงได้จัดให้มีกิจกรรม STI Thailand Award 2011 ขึ้น ภายใต้งานมหกรรม Green Carpet: Beyond STI ควบคู่กับการจัดการประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 9 อันจะเป็นการเชิดชูเกียรติผลงานวิจัยทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายร่วมกันกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างความตระหนักให้สังคมให้ความสำคัญถึงบทบาทของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยต่อไป

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญ บทบาทของ วทน. ที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ
 • เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างภาคเอกชน และภาคประชาชนในการจัดทำข้อมูลเชิงสถิติด้าน วทน. ของประเทศ
 • เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการดำเนินการพัฒนา วทน. ของประเทศ
 • เพื่อเป็นการแสดงขีดความสามารถและศักยภาพด้านกิจกรรมการวิจัยและพัฒนา (R&D) ที่ถูกนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ของภาคเอกชนไทย
 • เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เห็นถึงความสำคัญตลอดจนเชิดชูเกียรติแก่ผู้ประกอบการที่ตระหนักถึงความจำเป็นของการดำเนินงานด้านกิจกรรมการวิจัยและพัฒนา (R&D) ของภาคเอกชน
 • ประเภทวิสาหกิจขนาดใหญ่
  • รางวัลที่ 1
  • รางวัลที่ 2
  • รางวัลที่ 3
  • รางวัลชมเชย 
 • ประเภทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  • รางวัลที่ 1
  • รางวัลที่ 2
  • รางวัลที่ 3
  • รางวัลชมเชย
 • ความต่อเนื่องของกิจกรรมการทำวิจัยและพัฒนา (R&D)
 • อัตราการขยายตัวเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมการทำวิจัยและพัฒนา (R&D)
 • สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ต่อยอดขาย
 • จำนวนบุคลากรด้านกิจกรรมการทำวิจัยและพัฒนา (R&D)ต่อจำนวนพนักงานทั้งหมด
 • ทรัพย์สินทางปัญญา
อันดับ รหัสบริษัท ชื่อบริษัท ผลการพิจารณารางวัล
1 420200 บริษัท แอ๊พพลาย ดีบี อินดัสเตรียส จำกัด รางวัลที่ 1
2 461450 บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด รางวัลที่ 2
3 420732 บริษัท สามมิตรมอเตอร์แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (มหาชน) รางวัลที่ 3
4 451415 บริษัท สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ จำกัด รางวัลชมเชย
5 461233 บริษัท สแตนดาร์ต อินซูเลเตอร์ จำกัด รางวัลชมเชย
6 420685 บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด รางวัลชมเชย
7 420749 บริษัท เสถียรพลาสติค แอนด์ ไฟเบอร์ จำกัด รางวัลชมเชย
8 420458 บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) รางวัลชมเชย
9 450603 บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์จำกัด (มหาชน) รางวัลชมเชย
10 450689 บริษัท น้ำปลา พิไชย จำกัด รางวัลชมเชย
11 420687 บริษัท สยามคาสท์ไออ้อนเวอร์คส์ จำกัด รางวัลชมเชย
12 451898 บริษัท ไทยซังซีน นิวแมททีเรียล จำกัด รางวัลชมเชย
13 460531 บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) รางวัลชมเชย
14 460849 บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) รางวัลชมเชย
15 420456 บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด รางวัลชมเชย
16 420473 บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) รางวัลชมเชย
17 451438 บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด รางวัลชมเชย
18 421005 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด รางวัลชมเชย
19 440106 บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด รางวัลชมเชย
20 440457 บริษัท ที โอ เอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด รางวัลชมเชย
21 470188 บริษัท เยนเนรัล สตาร์ช จำกัด รางวัลชมเชย
22 451576 บริษัท เยนเนรัล สตาร์ช จำกัด รางวัลชมเชย
23 440807 บริษัท ผลิตอุปกรณ์ก่อสร้าง จำกัด รางวัลชมเชย
24 441778 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหรียญทองการพิมพ์ รางวัลชมเชย
25 420099 บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ประเทศไทย จำกัด รางวัลชมเชย
26 471212 บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด รางวัลชมเชย

ประเภทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 
อันดับรวม รหัสบริษัท ชื่อบริษัท ผลการพิจารณารางวัล
1 460764 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัชรออโต้เมติคคอนโทรล รางวัลที่ 1
2 441760 บริษัท รอยัลมอเตอร์เวอร์ค จำกัด รางวัลที่ 2
3 481556 บริษัท มิสกัน (ไทยแลนด์) จำกัด รางวัลที่ 2
4 471833 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ธนไพศาล รางวัลที่ 3
5 450690 บริษัท น้ำมันรำข้าวสุรินทร์ จำกัด รางวัลชมเชย
6 420560 บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด รางวัลชมเชย
7 420139 บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) รางวัลชมเชย
8 470445 บริษัท แอคเตอร์ อิเล็คทรอนิคส์ จำกัด รางวัลชมเชย
9 420950 บริษัท ไทยนันเปา เรซินส์ เคมีคอล จำกัด รางวัลชมเชย
10 471194 บริษัท ธัญญผล วิศวกรรม จำกัด รางวัลชมเชย
11 450222 บริษัท แจ๊คส์เพ้นทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด รางวัลชมเชย
12 440491 บริษัท ไทย จีซีไอ เรซิทอป จำกัด รางวัลชมเชย
13 440286 บริษัท ซิตี้ฟู้ด จำกัด รางวัลชมเชย
14 441063 บริษัท ราชาอีควิปเมนท์ จำกัด รางวัลชมเชย
15 470423 บริษัท แม็กเนท เทคโนโลยี จำกัด รางวัลชมเชย
16 441256 บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด รางวัลชมเชย
17 420145 บริษัท ซันฟีด จำกัด รางวัลชมเชย
18 450091 บริษัท ควอลิตี้ แอสเซ็มบลี่ (ไทยแลนด์) จำกัด รางวัลชมเชย
                            สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กำหนดจัดงาน “Green Carpet : Beyond STI” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความสำเร็จและความก้าวหน้าในการทำวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมของภาคเอกชน รวมถึงกระตุ้นให้สาธารณชนตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรมวิจัยและพัฒนา การจัดงานครั้งนี้จัดควบคู่กับงานสมัชชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 9 พร้อมการมอบรางวัล STI Thailand Award 2011 สวทน. จึงเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์นวัตกรรมร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของบริษัท