สมัชชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 9
จากการที่ประเทศไทยได้มีทิศทางการพัฒนาที่พึ่งพาฐานทรัพยากรและขาดความสมดุลมายาวนานหลายทศวรรษซึ่งทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำและปัญหาเชิงโครงสร้างนานัปการที่บั่นทอนความเจริญมั่นคงของประเทศและความผาสุกของประชาชน จึงจำเป็นต้องมีการปฏิรูประบบและโครงสร้างในด้านต่างๆ เพื่อปรับทิศทางการพัฒนาประเทศให้เหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลดความเหลื่อมล้ำ เสริมสร้างสมรรถนะและพลังปัจจัยที่จะช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยให้เข้มแข็ง อยู่เย็นเป็นสุข มีศักดิ์ศรี และความเป็นธรรม อันจะนำไปสู่ความสมานฉันท์ สันติสุขและความเจริญมั่นคงในชาติบ้านเมือง

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน. หรือ STI) เป็นพลังปัจจัยหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ดังตัวอย่างอันเป็นที่ประจักษ์ในประเทศพัฒนาแล้วทั้งหลาย ซึ่งประเทศไทยยังต้องเร่งการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเป็นระบบในหลายด้าน ทั้งการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และการสร้างความเชื่อมโยงกับภาคการผลิตและบริการและภาคสังคมและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้สังคมไทยได้ใช้ประโยชน์จาก วทน. อย่างเต็มที่ เพื่อก้าวสู่มิติใหม่ของการพัฒนาโดยใช้สติปัญญาและฐานความรู้เป็นปัจจัยนำ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จึงจัดการประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 9 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติระหว่างผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการค้นคว้า พัฒนาและใช้ประโยชน์จาก วทน. และผู้มีส่วนในการกำหนดนโยบายและวางแผนที่เกี่ยวข้องได้เสวนาและอภิปรายถึงแนวโน้มและกระแสความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกที่จะมีผลกระทบต่อประเทศไทยในระยะปัจจุบันถึง 10 ปีข้างหน้า ปัญหาและความต้องการการปฏิรูปภายในประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม และแนวทางการวิจัย พัฒนาและประยุกต์ใช้ วทน. อย่างเป็นระบบเพื่อรับมือกับความท้าทายต่างๆ ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ ผลการระดมความคิดเห็นจากที่ประชุมจะถูกนำไปใช้ประกอบการจัดทำร่างนโยบายและแผนระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่อรัฐบาลต่อไป

นอกจากนี้ ในงานยังมีการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ซึ่งจะเป็นนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการพัฒนาตามพระราชดำริและการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม พร้อมด้วยนิทรรศการแสดงผลงานด้านการพัฒนา วทน. “Green Carpet : Beyond STI” ซึ่งมีการจัดแสดงผลงานการวิจัยและนวัตกรรมของทั้งภาครัฐและเอกชน และพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการ STI Thailand Award 2011 เพื่อสร้างความตระหนักให้สังคมเข้าใจบทบาทของ วทน. ที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นการเชิดชูเกียรติผู้สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม
1) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างนโยบายและแผนระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และบทบาทของ วทน. ในการพัฒนา
     เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย จากผู้แทนหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป
2) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกลุ่มผู้ใช้หรือได้รับผลจาก วทน. และผู้มีบทบาทในการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ วทน.
     เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มาตรการ และแนวทางการพัฒนา วทน. เสนอต่อรัฐบาล
3) เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในการดำเนินการพัฒนา วทน. ในประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนนโยบาย
4) เพื่อสร้างความตระหนักให้สังคมเห็นถึงบทบาทของ วทน. ที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
กำหนดการ
การประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 9
“ประเทศไทยก้าวไกล ก้าวทัน ก้าวหน้า”
และการแสดงผลงานด้านการพัฒนา วทน. “Green Carpet : Beyond STI”
วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2554 เวลา 08.00 – 16.00 น.
ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติกรุงเทพ (ไบเทค) บางนา

 
 
08.00 - 09.00 น ลงทะเบียน
09.00 - 09.10 น. พิธีกรแนะนำรายการและแสดงวิดีทัศน์
09.10 - 09.20 น. กล่าวรายงาน และสรุปสถานการณ์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
โดย ดร. พรชัย รุจิประภา
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
09.20 - 9.30 น.                                กล่าวเปิดงาน และ ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ประเทศไทยก้าวไกล ก้าวทัน ก้าวหน้า
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม”

โดย ดร. วีระชัย วีระเมธีกุล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  [1]
09.30 – 9.45 น.                                  พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการ “STI Thailand Award 2011”
09.45 – 11.15 น.   รัฐมนตรีวิทยาศาสตร์พบประชาชน
VDO conference ตอบคำถามจากผู้แทน 7 ภูมิภาค
11.15 – 11.30 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
11.30 – 11.45 น. นำเสนอร่างนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
โดย ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ [2]
 11.45 - 12.45 น. เสวนาเรื่อง “วทน. กับการปฏิรูปประเทศไทย”
โดย นายแพทย์ประเวศ วะสี ประธานกรรมการสมัชชาปฏิรูป
คุณพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ดำเนินรายการโดย ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เลขาธิการ สวทน. [3]
12.45 - 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 - 16.00 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
 
เวลา 15.30 น.            แบ่งกลุ่มย่อย
วิพากษ์นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
กลุ่มที่ 1 เกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
ประธานการระดมความคิด
           - ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือผู้แทน
           - ดร. คณิศ แสงสุพรรณ สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

กลุ่มที่ 2 สังคม ชุมชน และท้องถิ่น
ประธานการระดมความคิด
           - ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือผู้แทน
           - ศาสตราจารย์ นพ. วิจารณ์ พานิช สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม [4]
           - ศาสตราจารย์ นพ. สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กลุ่มที่ 3 พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประธานการระดมความคิด
           - ปลัดกระทรวงพลังงาน หรือผู้แทน
           - ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน
           - ศาสตราจารย์ ดร. นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย [5]
           - ศาสตราจารย์ ดร. มรกต ตันติเจริญ

           สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
           - รองศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร
           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
           - รองศาสตราจารย์ ดร. สิรินทรเทพ เต้าประยูร [6]
           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

กลุ่มที่ 4 ทรัพยากรมนุษย์ [7]
 ประธานการระดมความคิด
            - ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้แทน
            - คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
            - ศาสตราจารย์ ดร. อมเรศ ภูมิรัตน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
            - คุณเชิญพร เต็งอำนวย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กลุ่มที่ 5 โครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยเอื้อด้าน วทน.
ประธานการระดมความคิด
           - ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หรือผู้แทน
           - ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ [8]
 
16.00 น.   สรุปการประชุมและปิดงาน
โดย ดร. พรชัย รุจิประภา
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กำหนดการ
การประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 9
“ประเทศไทยก้าวไกล ก้าวทัน ก้าวหน้า”
และการแสดงผลงานด้านการพัฒนา วทน. “Green Carpet : Beyond STI”
วันอังคารที่ 11 มกราคม 2554 เวลา 08.00 – 16.00 น.
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติกรุงเทพ (ไบเทค) บางนา
 
08.00 - 09.30 น.             ลงทะเบียน
09.30 – 12.00น. เสวนาเรื่อง “การปฏิรูปประเทศไทยสู่สังคมฐานความรู้และนวัตกรรม”
       นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน์
           กรรมการสมัชชาปฏิรูป
           ประธานกรรมการบริหารสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ
       ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร
           กรรมการปฏิรูป นักการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้
           และอดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
       ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร
           กรรมการสมัชชาปฏิรูป ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
       ดำเนินรายการโดย คุณสร้อยฟ้า โอสุคนธ์ทิพย์
13.30 – 16.00 น. เสวนาเล่าสู่กันฟัง “ประสบการณ์และแนวคิดในการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัทที่ได้รับรางวัล STI Thailand Award”
       คุณภวัฒน์ วิฑูรปกรณ์ บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด
       คุณสดใส หาญชนะ บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
       คุณบุญคุ้ม บุญโสภิต บริษัท บีเคอี คอมบัสชั่น คอนโทรลส์ จำกัด
       คุณยงยุทธ เนียมทรัพย์ บริษัท สามมิตรมอเตอร์แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
       ดำเนินรายการโดย คุณสร้อยฟ้า โอสุคนธ์ทิพย์
กำหนดการ
การประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 9
“ประเทศไทยก้าวไกล ก้าวทัน ก้าวหน้า”
และการแสดงผลงานด้านการพัฒนา วทน. “Green Carpet : Beyond STI”
วันพุธที่ 12 มกราคม 2554 เวลา 08.00 – 16.00 น.
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติกรุงเทพ (ไบเทค) บางนา
 
 
08.00 - 09.30 น. ลงทะเบียน
09.30 – 12.00 น.  เสวนาเล่าสู่กันฟัง “พัฒนา วทน. อย่างไรให้ชุมชนยอมรับ”
               คุณประยงค์ รณรงค์ ชุมชนไม้เรียง นครศรีธรรมราช
               คุณนันท์ ภักดี อาศรมพลังงาน นครราชสีมา
               คุณสมพงษ์ พวงเวียง บริษัท โสมภาส เอ็นจิเนียริ่ง มหาสารคาม
               คุณทิวาพร ศรีวรกุล ศูนย์ฝึกอบรมเกษตรกรรมธรรมชาติ กาญจนบุรี
               ดำเนินรายการโดย คุณสมศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ
                                          สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
13.30 – 16.00 น.     เสวนาเล่าสู่กันฟัง
               “การพัฒนา วทน. ติดอาวุธให้ธุรกิจ - มุมมองของนักธุรกิจรุ่นใหม่”
               คุณวิศัล วณะศักดิ์สกุล บริษัท คัพเวอร์แนนท์ จำกัด (ไฮโดร เทค )
               คุณปรเมศวร์ มินศิริ บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จำกัด (สนุกดอทคอม)
               คุณนนทวัชร์ อนันต์พรจินดา บริษัท เอ็ม เฮิร์บ โปรดักท์ จำกัด
                                          ดำเนินรายการโดย ดร. ปรีชาพร สุวัฒโนดม
image 1.คำกล่าวเปิดการประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์ 1.คำกล่าวเปิดการประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์
image 2.คำกล่าวรายงานและสรุปสถานการ์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 2.คำกล่าวรายงานและสรุปสถานการ์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
image 3.ร่างนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 3.ร่างนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
image 4.เอกสารเสวนาเรื่อ"วทน.กับการปฏิรูปประเทศไทย" 4.เอกสารเสวนาเรื่อ"วทน.กับการปฏิรูปประเทศไทย"