Technology Needs Assessment (TNA)
เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย climate change
image เอกสาร เอกสาร
 
image เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
image เทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำ (ภาคเช้า) เทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำ (ภาคเช้า)
image เทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำ (ภาคบ่าย) เทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำ (ภาคบ่าย)
image ตารางแผนผังเทคโนโลยี,อุปสรรค,และแนวทางแก้ไข ตารางแผนผังเทคโนโลยี,อุปสรรค,และแนวทางแก้ไข
image เทคโนโลยีแบบจำลอง (ภาคเช้า) เทคโนโลยีแบบจำลอง (ภาคเช้า)
image เทคโนโลยีแบบจำลอง (ภาคบ่าย) เทคโนโลยีแบบจำลอง (ภาคบ่าย)
image เทคโนโลยีพลังงาน (ภาคเช้า) เทคโนโลยีพลังงาน (ภาคเช้า)
image เทคโนโลยีพลังงาน (ภาคบ่าย) เทคโนโลยีพลังงาน (ภาคบ่าย)