ผู้อำนวยการด้านบริหารองค์กร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

1.  ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย อายุ 35 ปีขึ้นไป
2.  วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ การจัดการเทคโนโลยี หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.  มีประสบการณ์ด้านการบริหารองค์กร หรือ การบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่น้อยกว่า 10 ปี
4.  มีความสามารถด้านวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลได้เป็นอย่างดี 
5.  มีทักษะในการพูด ฟัง อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในระดับดี 
6.  มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
7.  หากเป็นเพศชายต้องผ่านการรับราชการทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร

คุณสมบัติโดยรวม (Common Attribute) 

1.  ความคิดริเริ่มและการสร้างนวัตกรรม (Creativity and Innovation)
2.  ความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จเพื่อชาติและส่วนรวม (Dedication)
3.  คุณธรรมและความน่าเชื่อถือ (Integrity and Credibility)
4.  การทำงานเป็นทีม (Teamwork)
5.  การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Learning)

สมรรถนะตามตำแหน่ง (Functional Competency) 

1.  ความรู้ ทักษะ เทคนิค ความเชี่ยวชาญ (Technical knowledge)
2.  การบริหารจัดการ (Management)
3.  การสร้างทีมงานและเครือข่าย (Team building)
4.  การสื่อสาร (Communication)
5.  การแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ (Problem solving and Decision making)

หน้าที่ความรับผิดชอบ : 

1.  การบริหารจัดการองค์กร กำกับ และควบคุมดูแลในงานต่างๆ ดังนี้
     1.1  การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) ให้คำปรึกษาและดำเนินการสรรหาและคัดเลือก การบริหารเงินเดือนค่าจ้าง และการบริหารสวัสดิการ เพื่อให้มีคัดเลือกบุคคลภายนอกที่ดีและเก่งเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร และมีระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการ เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการทำงานงาน และบุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเป็นไปตามหลักวิชาการ      กฎระเบียบ และข้อบังคับของสำนักงาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน
     12.  งานพัสดุภาครัฐ ให้คำปรึกษาและดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา ตรวจรับ และเก็บรักษาพัสดุของสำนักงานให้เป็นตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
     13.  งานกฎหมาย ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ผู้บริหารและพนักงาน ในการจัดทำนิติกรรม สัญญา โครงการความร่วมมือ (MOU) การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตร  ลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา และการตีความปัญหาข้อกฎหมาย
     14.  งานบริหารทั่วไป: การจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร การจัดทำรายงานต่างๆ ของสำนักงานตามข้อสั่งการของหน่วยงานภายนอกที่มีหน้าที่กำกับดูแลองค์กรของรัฐ และการอำนวยความสะดวก   ด้านการใช้อาคาร สถานที่ ยานพาหนะ ระบบสาธารณูปโภค และระบบความปลอดภัยของสำนักงาน
2.  ให้คำปรึกษาแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่พนักงาน ผู้บริหารในการปฏิบัติงานตามกระบวนการขององค์กร
3.  ริเริ่มระบบการบริหารโดยสามารถนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนางานในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวกในงานที่รับผิดชอบและพนักงานในสำนักงาน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4.  ให้บริการที่สร้างความพึงพอใจของผู้บริหารและพนักงาน  รวมทั้งเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของ สำนักงาน
5.  การบริหารจัดการข้อมูลและการจัดทำรายงานด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน และตรงประเด็น เพื่อให้ผู้บริหารตัดสินใจ

6.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

หลักฐานประกอบการสมัครงาน 

1.  สำเนาบัตรประชาชน
2.  สำเนาทะเบียนบ้าน
3.  สำเนาหนังสือรับรองการศึกษาหรือ Transcript ฉบับสมบูรณ์ (ตั้งแต่วุฒิปริญญาตรี ถึงวุฒิการศึกษาสูงสุด)
4.  รูปถ่าย 1 นิ้ว ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
5.  ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
6.  หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)

การรับสมัคร

    ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดจาก  www.sti.or.th/sti   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 และกรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัครโดยพิมพ์หรือเขียนพร้อมส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครได้ที่ recruit@sti.or.th หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ไปที่ 
กลุ่มพัฒนาองค์กร  (งานทรัพยากรบุคคล)
   สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
   319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท 
   แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
   กรุงเทพฯ 10330
โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-5432 ต่อ 708   

สำนักงาน และ/หรือคณะกรรมการคัดเลือกพนักงาน สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมตามที่เห็นสมควรเท่านั้น โดยผลการตัดสินของสำนักงานและ/หรือคณะกรรมการคัดเลือก ถือเป็นที่สิ้นสุด
จำนวน (อัตรา) : 1 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มใบสมัคร
68_TH.doc