เจ้าหน้าที่สนับสนุน (งานกฎหมาย)

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

1. ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย 
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขานิติศาสตร์
3. มีประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมาย 4 ปีขึ้นไป
4. มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายเป็นอย่างดี
5. สามารถให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบได้
6. สามารถร่างและจัดทำนิติกรรมสัญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้
7. สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
8. มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในระดับดี

หน้าที่รับผิดชอบ :
1. จัดทำ แก้ไข และปรับปรุงนิติกรรมและสัญญา ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแก่คู่สัญญาที่ไม่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามสัญญา
2. ให้คำปรึกษาและให้ความเห็นทางกฎหมายแก่หน่วยงานต่าง ๆ ภายในสำนักงานฯ 
3. ให้คำแนะนำและช่วยเหลือหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งต่าง ๆ 
4. ศึกษาค้นคว้ากฎหมายเกี่ยวกับงานของสำนักงานฯ รวบรวมปัญหาและข้อแก้ไข 
5. พิจารณาตรวจสอบและปรับปรุงเอกสารของสำนักงานฯ ที่เผยแพร่ให้แก่สาธารณชน
6. จัดทำ พัฒนา และเผยแพร่ข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายนิติการ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ใช้ประโยชน์
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หลักฐานประกอบการสมัครงาน 
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาหนังสือรับรองการศึกษาหรือ Transcript ฉบับสมบูรณ์ (ตั้งแต่วุฒิปริญญาตรี ถึง  วุฒิการศึกษาสูงสุด)
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
5. ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
6. หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)

การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดจาก  www.sti.or.th/sti   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 และกรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัครโดยพิมพ์หรือเขียนพร้อมส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครได้ที่ recruit@sti.or.th หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ไปที่ 
กลุ่มพัฒนาองค์กร  (งานทรัพยากรบุคคล)
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท 
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330
โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-5432 ต่อ 708   
จำนวน (อัตรา) : 1 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มใบสมัคร
69_TH.doc