นักวิเคราะห์นโยบาย/ นักพัฒนานโยบาย/ ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย/ ผู้เชี่ยวชาญนโยบายอาวุโส

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ การจัดการเทคโนโลยี บัญชีสถิติ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีทักษะในการพูด ฟัง อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในระดับดี และมีผลคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ TOEFL TOEIC IELTS CU-TEP หรือ TU-GET โดยยื่นพร้อมใบสมัคร
 4. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 5. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการรับราชการทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติ รับราชการทหาร
 6. มีความสามารถด้านวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล กำกับและบริหารงานการวิจัย และจัดทำนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
 7. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนสู่การปฏิบัติเพื่อการบรรลุเป้าหมายร่วมของนโยบาย และแผนระดับชาติในการนำผลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในเชิงสังคมและเศรษฐกิจ 
 8. มีวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนฯ สู่การปฏิบัติ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
 9. มีประสบการณ์ในการเขียนรายงานเชิงวิชาการหรือรายงานวิจัยเผยแพร่ต่อสาธารณชน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ศึกษา/ร่วมศึกษา สนับสนุนการศึกษาวิจัยเชิงนโยบาย ริเริ่ม บริหาร ปฏิบัติงานวิจัยและจัดทำ นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
 2. ประสานงาน ร่วมดำเนินงานทางวิชาการตามความสามารถในสาขาที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ผลงานวิจัย (เช่น จัดทำบทความ บทบรรยาย /สุนทรพจน์ การนำเสนอภาพประกอบคำบรรยาย เอกสารเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ จัดประชุม/สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย )
 3. สามารถประสาน ผลักดัน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ ภายใต้แรงกดดันในรูปแบบต่างๆ
หมายเหตุ สำนักงานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครจากใบสมัครและเอกสารทีเกี่ยวข้อง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานของสำนักงาน

การรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดจาก http://www.sti.or.th/sti ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และกรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัครโดยพิมพ์หรือเขียนพร้อมส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครได้ที่ recruit@sti.or.th หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ไปที่

ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร (งานทรัพยากรบุคคล)
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-5432 ต่อ 708 (คุณกานตา)
จำนวน (อัตรา) : 2 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มใบสมัคร
57_TH.doc