แผนกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พ.ศ. 2547- 2556)
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พ.ศ. 2547-2556) เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2547 และได้มอบหมายให้สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ รับผิดชอบในการกำกับดูแล ประสานงาน ผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนกลยุทธ์ฯ ไปปฏิบัติ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมต่อไป

นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม และรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน นำแผนกลยุทธ์ฯ ไปพิจารณาเป็นแนวทางในการปรับบทบาท ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยงานตน เพื่อวางแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ หน่วยงาน ทั้งในด้านสาระและกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน (พ.ศ. 2547-2556 ) ตลอดจนให้ความร่วมมือกับสำนักงานเลขานุการฯ ในการผลักดันมาตรการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ปรากฏในแผนกลยุทธ์ฯ รวมทั้งให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดสรร ทรัพยากร นำแผนกลยุทธ์ฯ มาใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรทางด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของประเทศไทยในช่วงระยะเวลาของแผนต่อไป

วิสัยทัศน์ : "ประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่เข้มแข็งเป็นสังคมความรู้ ที่แข่งขันได้ในสากลมีความมั่นคงและประชาชนมีชีวิตที่ดี"

แผนกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้กำหนดกลยุทธ์หลักในการพัฒนาไว้ 5 กลยุทธ์ คือ

กลยุทธ์หลักที่ 1 : พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ เศรษฐกิจชุมชน และคุณภาพชีวิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและผลิตภาพภาคการผลิตยกระดับเศรษฐกิจ และชุมชนและคุณภาพบริการทางสังคม

กลยุทธ์หลักที่ 2 : พัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ตอบสนองความต้องการของภาคเศรษฐกิจและสังคม

กลยุทธ์หลักที่ 3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสถาบัน เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลยุทธ์หลักที่ 4 : สร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดแรงสนับสนุนจากสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์หลักที่ 5 : ปรับระบบการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพสูง

แผนกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พ.ศ. 2547- 2556)
image