กรอบนโยบายการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย
‘นาโน​เทคโนโลยี’ ​ เป็น​เทคโนโลยี​ใน​การ​ประกอบ​และ​ผลิต​ สิ่ง​ต่างๆ​ขึ้น​มา​จาก​การ​จัด​เรียง​อะตอม​หรือโมเลกุล​ใน​ตำแหน่ง​ ที่​ต้องการ​ได้​อย่าง​แม่นยำ​และ​ถูก​ต้อง​ใน​ระดับ​นาโน​เมตร​​ ทำให้โครงสร้าง​ของ​วัสดุหรือ​สสาร​ที่​ได้​มี​คุณสมบัติพิเศษ​​ไม่​ว่า​ทาง​ด้าน​ฟิสิกส์​ เคมี​ หรือ​ชีวภาพ​ ส่ง​ผล​ให้​มี​ประโยชน์​ต่อ​ผู้​ใช้สอย​ก่อ​ให้​เกิด​การ​พัฒนา​ใน​ด้าน​การ​ ออกแบบ​หรือ​การ​ใช้​เครื่อง​มือ​สร้าง​วัสดุ ​ ผลิตภัณฑ์​ ระบบ​ อุปกรณ์​ และ​สิ่ง​ประดิษฐ์​ที่​มี​ขนาด​เล็ก​มาก​ นาโน​เทคโนโลยี​เป็น​สห​​สาขาวิชา ​(Multidisciplinary​Area)​ ที่​ต้อง​อาศัย​ความ​รู้​​ทาง​วิทยาศาสตร์และ​เทคโนโลยี​หลาก​หลาย​สาขา​ซึ่ง​สามารถ​นำ​มา​ประยุกต์​ใช้​ใน​งาน​ เช่น​ วัสดุ​ศาสตร์​ (Nanomaterials)​ อิเล็กทรอนิกส์ ​ (Nanoelectronics) ​เทคโนโลยีชีวภาพ​ (Nanobiotechnology)​ เป็นต้น​ อย่างไร​ก็ตาม​​แม้ว่า​องค์​ความ​รู้​ด้าน​นาโน​เทคโนโลยี​ของประเทศไทย​มี​การ​พัฒนา​มาก​ขึ้น​แต่​ยัง​ต้องการ​การ​วิจัย​เพิ่ม​เติม​​ มาก​ขึ้น​ใน​หลาย​ระดับ​ การ​วิจัย​ขั้น​พื้น​ฐาน​เป็น​ส่วน​สำคัญ​ที่​ช่วย​สร้าง​ความ​เข้าใจ​ให้​สามารถ​พัฒนา​เทคโนโลยี​ให้​สูง​และ​​ กว้าง​ขวาง​ยิ่ง​ขึ้น​การ​พัฒนา​นี้​ต้อง​อาศัย​บุคลากร​หลาย​ด้าน​ทำงาน​ร่วม​กัน (Interdisplinary)​ ทั้ง​ทาง​ด้าน​นัก​ฟิสิกส์​ เคมี​ ชีววิทยา​และ​วิศวกร​สาขา​ต่างๆ​เช่น​ไฟฟ้า​คอมพิวเตอร์​เคมี​ วัสดุ​ ฯลฯ​ เพื่อ​ค้นหา​แนว​ความ​คิด​ใหม่ๆ​ เพื่อ​สร้าง​ฐาน​ความ​รู้​​ใน​สาขา​ทำให้​การ​พัฒนา​ต้อง​อาศัย​โครงสร้าง​พื้น​ฐาน​ และ​ บุคลากร​ที่​มี​ความ​เชี่ยวชาญ​สำหรับ​การ​วิจัย​ใน​เชิง​ลึก​หรือ​ทุน​ใน​สาขา​ที่จำเป็น​แม้ว่า​การ​ลงทุน​ทาง​ด้าน​นาโน​เทคโนโลยี​ ของ​ไทย​ที่​ผ่าน​มา​จะ​มี​การ​ลงทุน​ไม่​มาก​แต่​หากมี​เป้า​หมาย​ (Focus)​ ที่​ชัดเจน​ ก็​สามารถ​แข่งขัน​กับ​ต่าง​ประเทศ​ได้​ เพราะ​การ​ลงทุน​อย่าง​เดียว​ไม่ใช่​เงื่อนไข​ที่​สำคัญ​ที่สุด​ แต่​เป็น​ความ​คิด​ที่​สร้างสรรค์ ​(Innovative​Idea)​ ที่​จะ​เป็น​ตัว​กำหนด​ที่​สำคัญ​ที่สุด​ที่​จะ​ทำให้​เกิด​การ​ก้าว​ข้าม ​(Breakthrough)​ ใน​การ​พัฒนา​ นาโน​เทคโนโลยี​ของ​ประเทศไทย

สำนักงาน​คณะ​กรรมการ​นโยบาย​วิทยาศาสตร์​เทคโนโลยี​​ และ​นวัตกรรม​แห่ง​ชาติ ​(สว​ทน.) ​และ​ศูนย์​นาโน​เทคโนโลยี​แห่ง​ชาติ ​​ (ศน.)​ ได้​ร่วม​กัน​จัด​ทำ​กรอบ​นโยบาย​การ​พัฒนา​นาโน​เทคโนโลยี​ ของ​ประเทศไทย​ (พ.ศ.​ 2555-2564) ​ขึ้น​​เพื่อ​เป็น​แนวทาง​​ใน​การ​พัฒนา​นาโน​เทคโนโลยี​ของ​ประเทศไทย​ใน​ระยะ​ 10​ ปี​​ อัน​เป็น​ส่วน​หนึ่ง​ของ​นโยบาย​วิทยาศาสตร์ ​ เทคโนโลยีและ​นวัตกรรม​แห่ง​ชาติ ​ฉบับ​ที่ ​1​ (พ.ศ. 2555- 2564) ​

โดย​ กระบวนการ​จัด​ทำ​กรอ​บน​โย​บายฯ​ อาศัย​กลไก​ของ​คณะกรรมการ​กำกับ​การ​จัด​ทำ​กรอบ​นโยบายการพัฒนานาโน​ เทคโนโลยี​แห่ง​ชาติ ​ (พ.ศ.2555- 2564)​ ซึ่ง​ประกอบ​ด้วย​ ​ผู้ทรง​คุณวุฒิ​จาก​ทุก​ภาค​ส่วน​โดย​มีหน้า​ที​หลัก​ใน​การ​ให้​ความ​เห็น​​ คำ​ปรึกษา​และ​ข้อ​เสนอ​แนะ​ใน​การ​กำหนด​เป้า​หมาย​ยุทธศาสตร์​ กลยุทธ์​ มาตรการ​ และ​ตัว​ชี้​วัด​ตาม​กรอบ​นโยบาย​ กา​รพัฒ​นา​นาโนเทคโนโลยีฯ​​อย่าง​เป็น​รูป​ธรรม