“Next-Generation Automotive: System Integration and "Thai-Korea Business Networking"

21 พฤษภาคม 2562  


เมื่อวันที่ 29 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2562 ท่านสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ การพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ร่วมกับสถาบันวิจัยชั้นนำของประเทศเกาหลีใต้ หัวข้อ“Next-Generation Automotive: System Integration and "Thai-Korea Business Networking" ณ กรุงโซล เมืองอูซาน และเมืองกวางจู สาธารณรัฐเกาหลี โดยมี ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วม อาทิ ดร.ณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) คุณซ่อนกลิ่น พลอยมี ผู้อำนวยการสำนักตลาดเพื่อการลงทุน สำนักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ดร.รุ่งโรจน์ กมลเดชเดชา ผู้อำนวยการด้านอุตสาหกรรม 4.0 และความเชื่อมโยงนานาชาติ สวทน. และ ดร.ยศพงษ์ ลออนวล นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT)
 

ทั้งนี้ ท่านสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ การพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ร่วมกับสถาบันวิจัยชั้นนำของประเทศเกาหลีใต้ หัวข้อ “Next-Generation Automotive: System Integration and "Thai-Korea Business Networking" ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2562 ณ กรุงโซล เมืองอูซาน และเมืองกวางจู สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีผู้บริหารระดับสูง อาทิ ดร.ณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) คุณซ่อนกลิ่น พลอยมี ผู้อำนวยการสำนักตลาดเพื่อการลงทุน สำนักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ดร.รุ่งโรจน์ กมลเดชเดชา ผู้อำนวยการด้านอุตสาหกรรม 4.0 และความเชื่อมโยงนานาชาติ สวทน. ดร.ยศพงษ์ ลออนวล นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) พร้อมด้วยสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และกลุ่มผู้ประกอบการไทย ที่มีศักยภาพด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสูงจากหน่วยงานชั้นนำของประเทศ ประมาณ 40 คน เข้าร่วมงาน
 ทั้งนี้ ที่ผ่านมา สวทน. ได้จัดประชุมร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ของไทย และได้รับทราบความต้องการของภาคอุตสาหกรรมไทย โดยปัจจุบันผู้ประกอบการไทยต้องการองค์ความรู้ด้าน System Integration เป็นอันดับแรก ต่อมาทาง สวทน. จึงได้ร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ การพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ร่วมกับสถาบันวิจัยชั้นนำของต่างประเทศด้าน “Next Generation Automotive: System Integration” ที่ได้จัดขึ้นที่ประเทศไทย ไต้หวัน และล่าสุดได้มาจัดงานที่ประเทศเกาหลี ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 3 และเป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุด ซึ่ง สวทน. ได้ร่วมกันจัดงานร่วมกับสำนักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) ในการจัดงานเพื่อสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านยานยนต์สมัยใหม่ระหว่างประเทศไทยและเกาหลีขึ้น ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน (ความร่วมมือแบบ Tripple Helix) รวมถึงผู้บริหารระดับสูงจากทั้งสองประเทศ เข้าร่วมกว่า 100 คน จากกว่า 60 หน่วยงาน 
 

โดยภายหลังจากการจัดงาน ทางฝ่ายจัดงานฯ คาดว่าจะเกิดความสำเร็จและสร้างผลกระทบในเชิงบวก เช่น จะเกิดโครงการถ่ายทอดความรู้และการพัฒนาเทคโนโลยีที่สำคัญแก่บุคลากรของประเทศไทยและเกิดความร่วมมือด้านการพัฒนาเทคโนโลยีด้านยานยนต์สมัยใหม่ระหว่างประเทศตามมาในอนาคตเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ สวทน. จะนำข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มผู้ประกอบการระหว่างไทยกับต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการสร้างกลไกการพัฒนาและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านยานยนต์สมัยใหม่ นอกจากนี้ จะมีการถอดบทเรียน study cases ของต่างประเทศ และนำไปสู่การจัดทำสมุดปกขาว (White Paper) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ของประเทศไทย