กิจกรรมเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านยานยนต์สมัยใหม่ที่ขับขี่แบบอัตโนมัติ (Next-Generation Automotive : Autonomous Vehicle) ระหว่างหน่วยงานวิจัยของไทยและไต้หวัน

21 พฤษภาคม 2562  


สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) หรือ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ สอวช. ในปัจจุบัน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านยานยนต์สมัยใหม่ที่ขับขี่แบบอัตโนมัติ (Next-Generation Automotive : Autonomous Vehicle) ระหว่างหน่วยงานวิจัยของไทยและไต้หวัน โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วม อาทิ ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดร.รุ่งโรจน์ กมลเดชเดชา ผู้อำนวยการด้านอุตสาหกรรม 4.0 และความเชื่อมโยงนานาชาติ สวทน. กลุ่มผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพด้านการพัฒนาเทคโนโลยี และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านยานยนต์สมัยใหม่จากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรม Industrial Technology Research Institute (ITRI) ไต้หวัน 
 

โดยกิจกรรมเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านยานยนต์สมัยใหม่ที่ขับขี่แบบอัตโนมัติ (Next-Generation Automotive : Autonomous Vehicle) เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิจัยของไทยและของไต้หวัน โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วม อาทิ ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดร.รุ่งโรจน์ กมลเดชเดชา ผู้อำนวยการด้านอุตสาหกรรม 4.0 และความเชื่อมโยงนานาชาติ สวทน. และผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพด้านการพัฒนาเทคโนโลยี ร่วมหารือกับ Dr.Jwu-Sheng Hu, Vice President & Gen. Director และ Mr.Larry Chang, Division Director, Intelligent Mobility Technology Division, Mechanical and Mechatronics Systems Research Labs., Industrial Technology Research Institute (ITRI) และผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์สมัยใหม่จากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมของไต้หวัน รวมผู้เข้าร่วมทั้งสองประเทศ ประมาณ 25 คน 
 

นอกจากนี้ ยังได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านยานยนต์สมัยใหม่ ร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพและสถาบันวิจัยด้านเทคโนโลยีชั้นสูงจากไต้หวัน ITRI โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาบุคลากรและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านยานยนต์สมัยใหม่ให้กับผู้ประกอบการไทย ซึ่งคาดหวังว่าจะมีการส่งบุคลากรของบริษัทเอกชนของไทยเข้าร่วมการฝึกอบรมที่ไต้หวัน เป็นเวลา 1 - 6 เดือน และจะมีการร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านยานยนต์สมัยใหม่ร่วมกัน 
 
โดยบันทึกความร่วมมือที่เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นผลต่อเนื่องจากโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ การพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ร่วมกับสถาบันวิจัยชั้นนำของไต้หวัน Workshop for Next Generation Automotive : System Integration ซึ่งร่วมกันจัดโดย สวทน., ITRI, และ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) เมื่อเดือนกันยายน 2561 ที่ผ่านมา โดยการจัดงานในครั้งนั้น มีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน (เป็นความร่วมมิอแบบ Tripple Helix) โดยมีผู้บริหารระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีและผู้ทรงคุณวุฒิของทั้งฝั่งไทยและไต้หวันเข้าร่วม ประมาณ 40 คน