STI Town Hall Meeting “ฉายภาพอนาคต สู่ สอวช.”

27 มีนาคม 2562  


(26 มีนาคม 2562) ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมพูดคุยกับผู้บริหารและพนักงาน สวทน. เกี่ยวกับความคืบหน้าการเปลี่ยนผ่าน สวทน. สู่ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สอวช.) ในกิจกรรม STI Town Hall Meeting “ฉายภาพอนาคต สู่ สอวช.” ณ ห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สวทน.
เลขาธิการ สวทน. ได้กล่าวถึงความคืบหน้าของ ร่างพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. .... ที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวาระที่ 2 และ 3 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 และ 5 มีนาคม 2562 และจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวให้มีสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ทำหน้าที่รับผิดชอบงานวิชาการและงานธุรการของสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ โดยให้มีการโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ หนี้ ภาระผูกพัน พนักงาน ลูกจ้าง และเงินงบประมาณของ สวทน. ที่มีอยู่ก่อนในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ไปเป็นของ สอวช.
อย่างไรก็ตาม ระหว่างรอการประกาศในราชกิจจานุเบกษา สวทน. ได้เตรียมความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างไร้รอยต่อ ซึ่งงานภายใต้ร่มใหม่ สอวช. จะมีความท้าทายมากยิ่งขึ้น เพราะนอกจากงานในด้านนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแล้ว ยังต้องมีการบูรณาการนโยบายการอุดมศึกษาเข้ามาด้วย เพื่อผลักดันประเทศมุ่งสู่ประเทศเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม และเพื่อเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ตามเป้าหมายของกระทรวงใหม่
 
สำหรับการเตรียมความพร้อมของบุคลากร สวทน. เชื่อว่าเป็นบุคลากรมีศักยภาพอยู่แล้ว แต่จะต้องไม่หยุดที่จะพัฒนา ต้องมีความ Smart คือ เก่งทั้งด้านวิชาการ และ Soft Skill มีความสามารถทำงานได้หลากหลาย มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และมีการปรับตัวเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงได้เร็ว

อย่างไรก็ตาม บรรยากาศในกิจกรรม Town Hall Meeting มีการเปิดรับฟังความคิดเห็น และตอบข้อซักถามพนักงานอย่างเป็นกันเอง