"แนวทางการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของแผนงานย่อย" ภายใต้แผนงานวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

6 มีนาคม 2562  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
เรื่อง แนวทางการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของแผนงานย่อย
ภายใต้แผนงานวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)