นายกรัฐมนตรีพบประชาคมวิจัย ด้าน Bio – Circular – Green (BCG) Economy เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2 พฤศจิกายน 2561