เลขาธิการ สวทน. ร่วมเวที Global Business Dialogue 2018 Innovating the Sustainable Future”

3 ตุลาคม 2561  

 
 

 
(2 ตุลาคม 2561) ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมอภิปราย หัวข้อ “STI Policy for Business Sustainability” ภายในงาน“Global Business Dialogue 2018: Innovating the Sustainable Future” ณ โรงแรมอนันตราสยาม กรุงเทพฯ จัดโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศ โดยงานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ มาเป็นประธานเปิดงาน และยังได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 18 ท่าน มาร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และธุรกิจด้วยการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  
สำหรับงาน Global Business Dialogue 2018 Innovating the Sustainable Future” ได้จัดให้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนแนวคิดเรื่องความสำคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่น่าสนใจหลากหลายหัวข้อ อาทิ ปาฐกถาพิเศษ “Innovation for a Sustainable World” โดย Professor Jeffrey D. Sachs Director of the Center for Sustainable Development, Columbia University, Director of the UN Sustainable Development Solutions Network การอภิปราย หัวข้อ “STI Policy for Business Sustainability” โดย ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. คุณกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และ Mr.Yukiya Amano Director General, International Atomic Energy Agency (IAEA) รวมถึงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Circular Economy : Turning Waste into Value” โดย Mr.Aloke Lohia Group Chief Executive Officer and Chairman of the Sustainability and Risk Management Committee Indorama Ventures Public Company Limited

   


 
.........................................................