กองทัพบก เดินหน้าทำกรอบโจทย์วิจัยเทคโนโลยีทางทหาร คิกออฟ ระดับนโยบาย ดึง สวทน. ทำโรดแมปทางเทคโนโลยีของกองทัพ

13 กันยายน 2561  


(13 กันยายน 2561) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพบก จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ด้านการวิจัยและพัฒนาทางการทหาร ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1 - 2 สวทน. โดยได้รับเกียรติจาก พลตรีศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก และ ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา รองเลขาธิการ สวทน. เป็นประธานนำการหารือ


พลตรีศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพบก เปิดเผยว่า งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ด้านการวิจัยและพัฒนาทางการทหาร จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกกองทัพบก เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำกรอบโจทย์วิจัยและสร้างแผนที่นำทางเทคโนโลยีของกองทัพบก (ประจำปีงบประมาณ 2562 – 2566) ในประเด็นวิจัยสำหรับอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ (Defense Industry) โดยกองทัพบกได้จัดทำกรอบโจทย์วิจัยเทคโนโลยีทางทหาร แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ที่มีศักยภาพในการผลักดันไปสู่ความมั่นคงของประเทศ และเป็นกลุ่มที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งทางทหารและทางพลเรือน โดยทั้ง 6 กลุ่มประกอบด้วย 1.ระบบปืนใหญ่สนาม และปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน 2.ระบบการติดต่อสื่อสาร 3.ระบบเฝ้าตรวจสนามรบ 4. รถยนต์บรรทุก (รยบ.) ขนาด 1 ¼ ตัน 5.หุ่นยนต์ทางทหาร และ 6.การแพทย์ทหาร


“การหารือร่วมกับ สวทน. ครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีกับหน่วยงานภายนอกที่มีความเกี่ยวข้อง และสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีได้ โดยมีเป้าหมายเพื่อนำข้อมูลที่ได้รับจากงานสัมมนาไปประกอบเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการกำหนดกรอบวิจัย และนำไปพัฒนาแผนที่นำทางเทคโนโลยีของกรอบโจทย์วิจัยเทคโนโลยีทางทหารทั้ง 6 กลุ่ม ทั้งนี้ กองทัพบกมีการดำเนินงานจัดทำกรอบโจทย์วิจัยทุกปี ซึ่งการดำเนินงานในแต่ละส่วนต้องดำเนินงานสอดคล้องกัน ตั้งแต่ระดับนโยบาย จนถึงระดับของการนำผลงานวิจัยไปสู่การใช้งาน หรือไปสู่การผลิต จึงเห็นว่า สวทน. เป็นหน่วยงานในระดับนโยบายโดยตรง และเป็นโอกาสดีที่จะได้มาพูดคุยหารืองานวิจัยด้านความมั่นคง ซึ่งรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมเอง ก็ได้ให้ความสำคัญกับงานวิจัยเพื่อไปสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และสู่เชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ การจัดงานสัมมนาครั้งนี้ถือเป็นการจัดครั้งแรก โดยเริ่มจากส่วนนโยบายที่ สวทน. ก่อน และไปต่อในส่วนของกลุ่มงานวิจัยที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสุดท้ายในส่วนของอุตสาหกรรม จะไปจัดที่ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งความร่วมมือในการจัดสัมมนากับหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในลักษณะนี้จะทำให้การดำเนินการจัดทำกรอบการวิจัยของกองทัพบกมีความเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับนโยบาย นักวิจัย ไปจนถึงผู้ผลิต หรือภาคอุตสาหกรรม ซึ่งก็จะตอบโจทย์ภาคราชการอย่างกระทรวงกลาโหมได้ ทำให้งานวิจัยเกิดผลเป็นรูปธรรม และยังสามารถสนับสนุนอุตสาหกรรมภายในประเทศได้ด้วย” พลตรีศักดิ์สิทธิ์ กล่าว
ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา รองเลขาธิการ สวทน. กล่าวว่า สวทน. มีความยินดีที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเทคโนโลยีกับกองทัพบก อันจะเป็นประโยชน์ในด้านการวิจัยสำหรับอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ (Defense Industry) ทั้งนี้ ในส่วนของงานวิจัยสำหรับอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ ไม่เพียงแต่งานวิจัยของต่างประเทศที่มีความก้าวหน้าเท่านั้น ประเทศไทยเองอย่าง หน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ หรือมหาวิทยาลัยไทย ก็มีผลงานวิจัยสำหรับอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศที่น่าสนใจเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม กรอบโจทย์วิจัยเทคโนโลยีทางทหาร ทั้ง  6 กลุ่ม สวทน. ได้ส่งนักพัฒนานโยบาย และผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบาย ไปรับฟัง ระดมความเห็นและให้ข้อเสนอแนะในแต่ละกลุ่มเพื่อร่วมหาแหล่งเทคโนโลยี (Technology Resources) ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละกลุ่มในปัจจุบัน ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ
“สวทน. มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมมือกับกองทัพบกในการทำแผนที่นำทางเทคโนโลยีของกองทัพบก (ประจำปีงบประมาณ 2562 – 2566) ซึ่งปัจจุบันจะเห็นว่าอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กับหลายๆ ประเทศ ซึ่งประเทศต่างๆ เหล่านั้นล้วนเริ่มต้นมาจากการทำวิจัยเพื่อผลิตยุทโธปกรณ์และระบบเพื่อนำมาใช้ในการป้องกันประเทศ ซึ่ง สวทน. หวังว่า บุคลากรของเราซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญนโยบาย นักพัฒนานโยบาย และนักวิจัยนโยบาย จะสามารถให้คำแนะนำในการวางกรอบโจทย์วิจัยเพื่อจัดทำแผนที่นำทาง รวมถึงให้คำแนะนำด้านแหล่งเทคโนโลยีทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำมาพัฒนาตอบสนองความต้องการด้าน ยุทโธปกรณ์ของกองทัพได้อย่างเป็นรูปธรรม” ดร.สมชาย กล่าว 

---------------------------------------------
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
โทรศัพท์ 02160 5432 ต่อ 730 (วรรณพร) 081-7536119 (แพรประพันธ์)
Email: pr@sti.or.th / Website: www.sti.or.th/sti / Facebook: https://www.facebook.com/STI สวทน.