ยื่นข้อเสนอแผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ 2563

31 สิงหาคม 2561  

 

 
ตามที่ สวทน. ในฐานะเจ้าภาพในการจัดทำแผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ 2563 ได้กำหนดให้หน่วยงานที่มีความประสงค์จะยื่นข้อเสนอ Spearhead ด้านเศรษฐกิจ จัดส่งข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Paper) ภายในวันที่ 31 สิงหาคม – 21 กันยายน 2561 ในระบบบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมออนไลน์ของ สวทน. ไปเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 นั้น

ในการนี้ สวทน. ขอให้นักวิจัยและผู้ประสานโปรดศึกษารายละเอียดแผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจและแนวทางการจัดส่งข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept paper) ตามเอกสาร ดังนี้ 
 1. ภาพรวมระบบบริหารและการติดตามประเมินผลการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 <<ดาวน์โหลด>>
 2. ลักษณะแผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ 2563  <<ดาวน์โหลด>>
 3. คู่มือระบบทั้งนักวิจัยกับผู้ประสาน
  3.1 คู่มือสำหรับนักวิจัย  <<ดาวน์โหลด>>
  3.2 คู่มือสำหรับผู้ประสาน  <<ดาวน์โหลด>>
 4. ประเด็นวิจัย เป้าหมายที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ  <<ดาวน์โหลด>>
 5. ช่วงเวลารับ Concept paper  <<ดาวน์โหลด>>
 6. แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการแผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ 2563  <<ดาวน์โหลด>>
 7. เกณฑ์กลั่นกรองแผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ 2563  <<ดาวน์โหลด>>
   
สามารถยื่นข้อเสนอได้ที่ https://sti-research.com

โดยนักวิจัยจะได้รับรหัสหน่วยงานเพื่อกรอกข้อมูลข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept paper) จากผู้ประสานหน่วยงานต้นสังกัด โดยผู้ประสานหน่วยงานสามารถเข้าไปดูรหัสหน่วยงานได้ในระบบด้วย username และ password ที่ สวทน. ได้จัดส่งไปทางอีเมล์ของผู้ประสานแล้ว หากผู้ประสานหน่วยงานใดยังไม่ได้รับอีเมล์โปรดติดต่อคุณภาสพงศ์ อารีรักษ์ 081-456-3452 หรือ ดร.ศรีฉัตรา ไชยวงค์วิลาน 080-605-5363