ขานรับ “วิทย์สร้างคน” สวทน. ผนึกกำลัง สวทช. ขยายผลต้นแบบห้องปฏิบัติการ STEM Lab สู่โรงเรียนทั่วประเทศ ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab)

8 มิถุนายน 2561  


สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ผนึกกำลัง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขานรับนโยบาย “วิทย์สร้างคน” ร่วมลงนามความร่วมมือการสนับสนุนโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรให้กับเยาวชนไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ อาคารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช. โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการและตัวอย่างอุปกรณ์โครงการ Fabrication Lab
 
ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ     (สวทน.) เปิดเผยว่า สะเต็ม แล็บ เกิดขึ้นครั้งแรกในปี 2560 โดย สวทน. ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาเฉพาะด้านจากกลุ่มวิจัยดาวเทียม SpaceBox มาช่วยออกแบบเครื่องมือที่เหมาะสมกับวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาในการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยในสะเต็ม แล็บ ประกอบไปด้วยเครื่องมือในการส่งเสริมการสร้างชิ้นงานนวัตกรรมมากมาย อาทิ เครื่องตัดเลเซอร์ขนาดใหญ่ เครื่องพิมพ์สามมิติ เครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์ เครื่องมือประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงเครื่องมือช่าง และอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีวิศวกรประจำแล็บ ทำหน้าที่ให้คำแนะนำ ดูแลการใช้งาน รวมถึงความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ พร้อมจัดอบรมให้กับครูผู้สอนเกี่ยวกับการใช้งานสะเต็ม แล็บ อย่างไรก็ตาม สะเต็ม แล็บ ถือเป็นโครงการต้นแบบห้องปฏิบัติการที่ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในโรงเรียน ที่สามารถช่วยให้เกิดการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี และนโยบายวิทย์สร้างคน ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งจากการดำเนินโครงการที่ผ่านมามีนักเรียนได้รับประโยชน์จากโครงการกว่า 5,000 ราย

 
ดร.กิติพงค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงนามความร่วมมือการสนับสนุนโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรให้กับเยาวชนไทย ระหว่าง สวทน. และ สวทช. ในครั้งนี้ เป็นการขยายผลการดำเนินโครงการ STEM Lab จากต้นแบบไปสู่โรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) ของ สวทช. ซึ่งจะช่วยในการสนับสนุนและส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้เยาวชนสามารถบูรณาการความรู้ ต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม จนสามารถกลายเป็นนวัตกรและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) ที่ยั่งยืน สามารถนำพาประเทศออกจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางได้
 
“ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ นอกจาก สวทน. จะมีบทบาทหน้าที่ในการผลักดัน สนับสนุนและร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ ทั้งในเชิงนโยบาย การบริหารจัดการและการขับเคลื่อนการดำเนินการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ STEM Lab ในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Fabrication Lab ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว ยังมีหน้าที่ในการอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อให้ความรู้กับเยาวชนที่เข้ามาเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการ จำนวน 150 คน ใน 150 โรงเรียน ให้แล้วเสร็จภายในปี 2561 และ สวทน. ยังมีแผนเปิดตัวหลักสูตรสะเต็ม แล็บ ที่มีความท้าทายมากยิ่งขึ้น ภายใต้ชื่อหลักสูตร “สะเต็มอวกาศ” โดยมีเป้าหมายให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนนำร่อง สร้างดาวเทียมขนาดเล็ก (CubeSat) เพื่อใช้ขึ้นสถานีอวกาศจริง และหากหลักสูตรดังกล่าวสำเร็จจะถือเป็นดาวเทียมขนาดเล็กดวงแรกของอาเซียนที่ประดิษฐ์โดยฝีมือเยาวชนระดับมัธยมศึกษา” ดร.กิติพงค์ กล่าว
 
 
---------------------------------------------
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
โทรศัพท์ 02160 5432 ต่อ 730 (วรรณพร) 081-7536119 (แพรประพันธ์)
Email: pr@sti.or.th / Website: www.sti.or.th/sti / Facebook: https://www.facebook.com/STI สวทน.