สวทน. เปิดเวทีบ่มเพาะสตาร์ทอัพ ดึงมหาวิทยาลัยและบริษัทใหญ่เป็นพี่เลี้ยงโค้ชชิ่งเข้มข้น หวังช่วยพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูงและขยายตลาดสู่ระดับโลก

18 พฤษภาคม 2561  


สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เชิญชวนคนรุ่นใหม่ไฟแรง นิสิต นักศึกษา และกลุ่มธุรกิจรายใหม่ (Startup) ร่วมแข่งขันโครงการ Business Brotherhood ภายใต้แนวคิด “Smart City Smart Technology” ลุ้นผ่านเข้าร่วมกิจกรรม Acceleration Program ที่จะได้รับการโค้ชชิ่งจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และบริษัทรายใหญ่อย่าง บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อย่างเข้มข้นและใกล้ชิดตลอด 3 เดือนเต็ม ผ่านการนำองค์ความรู้ของกิจการขนาดใหญ่มาช่วยเร่งการเติบโตทางธุรกิจ (Accelerator) ให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูงและขยายตลาดไปสู่ระดับโลกได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 
ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. เปิดเผยว่า Business Brotherhood เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง สวทน. มหาวิทยาลัย และกิจการขนาดใหญ่ เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ สามารถพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูงและขยายตลาดไปสู่ระดับโลกได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยมีกิจการขนาดใหญ่เป็นพี่เลี้ยงทางธุรกิจให้แก่ธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงด้านการพัฒนาเทคโนโลยี และ สวทน. เป็นแกนหลักในการผลักดันให้เกิดกระบวนการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย โดยในปีที่ผ่านมาเกิดศูนย์ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ฯ จำนวน 10 ศูนย์ มีบริษัทขนาดใหญ่ร่วมเป็นพี่เลี้ยง 10 ราย และมีธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ร่วมโครงการ 58 ราย และตั้งเป้าในปี 2561 จะมีศูนย์ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ฯ จำนวน 15 ศูนย์ บริษัทใหญ่เข้าร่วมโครงการ 15 ราย และมีจำนวนธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ 100 ราย
 
“การส่งเสริมให้ธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูงและขยายตลาดไปสู่ระดับโลกได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องมีเครือข่ายของกิจการขนาดใหญ่มาช่วย เนื่องจากกิจการเหล่านี้มีเทคโนโลยีและเครือข่ายการค้าระดับโลก การส่งเสริมให้กิจการขนาดใหญ่เป็นพี่เลี้ยงทางธุรกิจ (Business Brotherhood) แก่ธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่จึงเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่มีโอกาสเติบโตและประสบความสำเร็จสูงขึ้น Business Brotherhood จึงเป็นโครงการที่จะช่วยตอบโจทย์ในการสนับสนุน การเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่โดยมีบริษัทขนาดใหญ่เป็นพี่เลี้ยง เพื่อทําหน้าที่เร่งการเติบโตทางธุรกิจ (Accelerator) และเป็นการสร้างช่องทางให้กิจการขนาดใหญ่สามารถร่วมมือทางธุรกิจกับธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ได้ โดยจะใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นแหล่งสร้างความรู้ในการดําเนินการเพื่อพัฒนาบุคลากร นิสิต นักศึกษา ให้มีความพร้อมในการร่วมมือกับภาคเอกชนและใช้เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาศักยภาพของภาคเอกชน” ดร.กิติพงค์ กล่าว
 
ดร.กิติพงค์ ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า กิจกรรมการแข่งขันโครงการ Business Brotherhood ภายใต้แนวคิด “Smart City Smart Technology” ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ได้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนเป็นพี่เลี้ยงทางธุรกิจ ผ่านการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีของสถาบันการศึกษามาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจรายใหม่ และการนำองค์ความรู้ของกิจการขนาดใหญ่มาช่วยทำหน้าที่เร่งการเติบโตทางธุรกิจ (Accelerator) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย เกิดการพัฒนาขีดความสามารถและสร้างศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่หรือสตาร์ทอัพที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งด้านการตลาด เทคโนโลยี กฎหมาย การเงิน และด้านการจัดการ โดยมีมหาวิทยาลัยและกิจการขนาดใหญ่ร่วมกันเป็นพี่เลี้ยง รวมถึงเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ในการพัฒนาธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง ตลอดจนสูงเสริมสตาร์ทอัพให้นำผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ และเพิ่มศักยภาพให้สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างยั่งยืน รวมถึงส่งเสริมให้บุคลากรในภาคการศึกษาที่ทำงานวิจัยเชิงประยุกต์สร้างงานวิจัยที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์อีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกโครงการที่ผ่านเข้ารอบเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Acceleration Program จำนวน 7 ทีม ที่จะมีสิทธิ์ได้รับการให้คำแนะนำและคำปรึกษาอย่างเข้มข้นและใกล้ชิดจากอาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตลอดช่วงเวลา 3 - 6 เดือน เพื่อนำไปสู่การเร่งการเติบโตทางธุรกิจและสามารถพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูง รวมถึงขยายตลาดไปสู่ระดับโลกได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มเปิดรับสมัคร นิสิต นักศึกษา กลุ่มธุรกิจรายใหม่ (Startup) และผู้สนใจทั่วไปแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/ZTupj8 หรือโทรศัพท์ 098-269-8077
 
 

---------------------------------------------
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
โทรศัพท์ 02160 5432 ต่อ 730 (วรรณพร) 081-7536119 (แพรประพันธ์)
Email: pr@sti.or.th / Website: www.sti.or.th/sti / Facebook: https://www.facebook.com/STI สวทน.