สวทน. เชิญกูรูระดมสมอง ดันไทยสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี IoT ในภูมิภาคอาเซียน

26 กันยายน 2560  
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดประชุมระดมความคิดเห็นในหัวข้อ “Research and Development Roadmap for Leading Thailand to ASEAN Internet of Things (IoT) Hub” สำหรับอุตสาหกรรมดิจิทัล เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม MR 225 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เชิญกูรูเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคการศึกษาระดมสมองดันไทยสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี IoT ในภูมิภาคอาเซียน 

อุตสาหกรรมดิจิทัล ถือเป็นเครื่องมือและกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่โอกาส และความท้าทายในการแข่งขันกับนานาประเทศ และนำพาประเทศเข้าสู่ “ประเทศไทย 4.0” ตามนโยบายรัฐบาล โดยเทคโนโลยี Internet of Thing หรือ IoT และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลจำนวนมหาศาล (Big Data and Data Analysis) นับเป็นเทคโนโลยีภายใต้อุตสาหกรรมดิจิทัลที่สำคัญ ที่สามารถสร้างโอกาสมากมายให้กับประเทศ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีการแข่งขันสูง สร้างโอกาสในการขยายขนาดธุรกิจ รวมถึงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและบริการได้ และด้วยเหตุนี้ ทุกภาคส่วนจึงมีความพยายามผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี IoT ในภูมิภาคอาเซียน

สวทน. ได้ตระหนักถึงการสร้างแนวทางและกลไกสำคัญในการนำพาประเทศไทยก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี IoT ในภูมิภาคอาเซียน จึงได้จัดการประชุมเพื่อหารือกรอบการทำวิจัยและพัฒนา “Research and Development Roadmap for Leading Thailand to ASEAN Internet of Things (IoT) Hub” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมขึ้น เพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงภาคการศึกษา ในการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนที่นำทาง (Roadmap) สำหรับการพัฒนาเทคโนโลยี IoT ในประเทศไทย รวมถึงเพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และต่อยอดไปสู่การพัฒนาความร่วมมือตลอดห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) ของเทคโนโลยี IoT จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการใช้เทคโนโลยี IoT ในการพัฒนาประเทศไทยนั้น มุ่งเน้น 6 ด้าน คือ เกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) ระบบสุขภาพอัจฉริยะ (Smart Health) ระบบขนส่งอัจฉริยะ (Smart Logistic) อุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart Industry) การท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart Tourism) และเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยการที่จะก้าวสู่การเป็นประเทศผู้นำด้านเทคโนโลยี IoT ในภูมิภาคอาเซียนได้นั้น ที่ประชุมได้เสนอให้มุ่งเน้นเทคโนโลยี IoT ด้านใดด้านหนึ่งที่มีความพร้อม และมีความเป็นไปได้ในการพัฒนามากกว่าการพัฒนาไปพร้อม ๆ กันทุกด้าน ซึ่งที่ประชุมมองว่า เกษตรอัจฉริยะ หรือ Smart Agriculture เป็นด้านที่มีความพร้อมมากที่สุด นอกจากนี้ ควรมีการกำหนดผลิตภัณฑ์เป้าหมาย หรือ Product Champion ที่สามารถตอบโจทย์เรื่องความสามารถในการขยายตัวหรือสามารถเพิ่มความสามารถทางธุรกิจได้ (Scale Up) รวมถึงต้องสามารถผลิตจำนวนมาก หรือ Mass Production ได้ด้วย อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการใช้เทคโนโลยี IoT ด้านอื่น ๆ ก็ยังต้องควรมีการจัดประชุมแยกเฉพาะแต่ละด้าน และเชิญผู้เกี่ยวข้องมาหารือเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกันอีกครั้ง

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ให้ความสำคัญกับการสร้างแพลทฟอร์ม (Platform) กลางของประเทศไทย ที่อุตสาหกรรมต่าง ๆ สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ ลดการพึ่งพาแพลทฟอร์มจากต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บฐานข้อมูลของไทยไม่ให้รั่วไหลไปยังต่างประเทศ ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาแผนปฏิบัติที่สอดคล้องต่อแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีและแผนที่นำทาง (Roadmap) สำหรับประเทศไทยด้วย
 

บถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 

โทรศัพท์ 02160 5432 (วรรณพร)

Email: pr@sti.or.th / Website: www.sti.or.th/sti / Facebook: www.facebook/STI-สวทน.