การประชุมประชาพิจารณ์ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องกมลทิพย์ บอลลูม ชั้น ๒ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

11 กันยายน 2560  


การประชุมประชาพิจารณ์

(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)

วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐

ณ ห้องกมลทิพย์ บอลลูม ชั้น ๒ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ


และสามารถดาวน์โหลดเอกสาร

ร่าง ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ที่ Link_Download ด้านล่าง)

Download