ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นสำหรับผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (CEO Retreat) ครั้งที่ 3 : Most Transformation

28 เมษายน 2561  
28 เมษายน 2561 – ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นสำหรับผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (CEO Retreat) ครั้งที่ 3 : Most Transformation ณ โรงแรมเซ็นจูลี่พาร์ค กรุงเทพฯ


โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานการประชุม และมีคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมประชุมอย่างคับคั่ง