สวทน. จัดตั้งคณะกรรมการฯ เร่งติดตามและประเมินผลโครงการบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจสูง (Top-down Policy Program : TDP)

12 เมษายน 2561  

     

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เลขานุการร่วมในสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ในฐานะเจ้าภาพหลักแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เป้าหมายที่ 1 วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ และเป้าหมายที่ 4 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ได้จัดตั้งคณะกรรรมการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยและนวัตกรรม ของแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน โดยกรรมการชุดดังกล่าวประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ทำหน้าที่กำหนดแนวทาง รวมถึงติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน

     
 
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดประชุมคณะกรรรมการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยและนวัตกรรม ของแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2561 ขึ้น เพื่อกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลโครงการบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจสูง (Top-down Policy Program : TDP) ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ อาทิ สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพิ่มมูลค่าการส่งออก เพิ่มการจ้างงาน และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ผ่านการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรมภายใน 2 ปี โดยที่ผ่านมามีการสนับสนุนงบประมาณนำร่องในปี 2561 จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการการสร้างความมั่นคงและพัฒนาขีดความสามารถของพลังงานชีวมวลในระดับประเทศและภูมิภาค CLMV, โครงการการประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน และเพิ่มผลผลิต/คุณภาพมังคุดในเขตพื้นที่ภาคใต้, โครงการวิจัยพัฒนาและผลิตชีวเวชภัณฑ์เพื่อสุขภาพผิว โดยใช้ Growth Factors เป็นองค์ประกอบหลัก และโครงการระบบหุ่นยนต์กายภาพบำบัดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถนะผู้ป่วยโรคหลอดเลือด อัมพฤกษ์ อัมพาต ซึ่งในเดือนเมษายนนี้ คณะผู้เชี่ยวชาญจะเดินทางไปเยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าของแต่ละโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างใกล้ชิด (Site Visit) 

อย่างไรก็ตาม สวทน. คาดหวังว่าโครงการบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจสูง (Top-down Policy Program : TDP) จะเป็นการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล และจะได้รับการตอบรับจากภาคเอกชนเป็นอย่างดีในการร่วมลงทุนเพื่อนำนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
โทรศัพท์ 02160 5432 ต่อ 730 (วรรณพร) 
Email: pr@sti.or.th / Website: www.sti.or.th/sti / Facebook: https://www.facebook.com/STI สวทน.