CEO Innovation Forum 2018 “Transforming Thailand Towards Science & Technology Frontier”

19 มีนาคม 2561  


ผลการสำรวจข้อมูลการวิจัยและพัฒนาและกิจกรรมนวัตกรรมของภาคเอกชนประจำปี 2560

 

 
        
   
   ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายและมาตรการในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ในระยะเวลาที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีพันธกิจในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้เกิดผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ การส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาให้ทัดเทียมระดับสากลเป็นเป้าหมายหนึ่งที่สำคัญของนโยบายวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ของประเทศ โดยมีเป้าหมายเพิ่มการลงทุนวิจัยและพัฒนารวมทั้งประเทศ ร้อยละ 1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ภายในปี 2561 โดยในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา การลงทุน ด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2559 มีมูลค่าการลงทุนมากกว่า 100,000 ล้านบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.78 ของ GDP ทั้งนี้ ภาคเอกชนมีบทบาทสำคัญในการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม จากการสำรวจของ สวทน. พบว่าในปี 2559 ภาคเอกชนไทยมีค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนารวมทั้งประเทศประมาณ 80,000 ล้านบาท (คิดเป็นประมาณ 3 ใน 4 ของค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาของทั้งประเทศ) โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 39 นับเป็นการขยายตัวอย่างก้าวกระโดด ส่วนหนึ่งเป็นผลจากนโยบายและมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา
 
        การจัดงาน CEO Innovation Forum 2018 ภายใต้แนวคิด “Transforming Thailand Towards Science & Technology Frontier” เพื่อเป็นเวทีให้หน่วยงานภาคเอกชนได้รับทราบถึงสถานการณ์ด้าน วทน. ของประเทศไทยจากผลสืบเนื่องของนโยบาย มาตรการของรัฐบาล รวมทั้งได้เสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มและกระแสความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก ทั้งด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะมีผลกระทบต่อประเทศไทยในอนาคต เพื่อรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ เพื่อนำประเทศไทยเข้าสู่ยุค 4.0 ตามวิสัยทัศน์ของรัฐบาล
 

ที่นั่งเต็ม ปิดรับลงทะเบียนแล้ว

ท่านสามารถรับชมผ่าน Facebook Live ได้ทาง https://www.facebook.com/STIThailandofficial/

 
กำหนดการ
CEO Innovation Forum 2018
“Transforming Thailand Towards Science & Technology Frontier”
วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561
ณ ห้อง Ballroom Hall and Reception Hall ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 

  ----------------------------------------------
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง
 

09.00 – 09.15 น.

กล่าวต้อนรับและกล่าวนำ 
    โดย ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     Download Slide

09.15 – 10.15 น.

กล่าวเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ
หัวข้อ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พลิกโฉมประเทศไทยสู่ก้าวใหม่ของการพัฒนา
    โดย ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
     รองนายกรัฐมนตรี

10.15 – 10.30 น.

พิธีเปิดงานและถ่ายภาพร่วมกัน 
 

10.30 – 11.30 น.

CEO Visions: “Transforming Thailand Towards Science & Technology Frontier
คุณกานต์ ตระกูลฮุน 
ประธานกรรมการ บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
Download Slide 
   คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี        
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
Download Slide
คุณพรรณสิรี อมาตยกุล       
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด
Download Slide
  ดร. กิติพงค์ พร้อมวงค์
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
Download Slide

11.30 – 12.30 น.

เสวนาพิเศษหัวข้อ “Technological Disruption : ภาคธุรกิจไทยจะพลิกความเสี่ยงให้เป็นโอกาสอย่างไรในเวทีโลก
    คุณฤทธิ์ ธีระโกเมน
    ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
    บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
   
    ดร. สุทธาภา อมรวิวัฒน์
    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด
    คุณอริยะ  พนมยงค์
    กรรมการผู้จัดการ ไลน์คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย
    คุณชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ
    รองประธานกรรมการ บริษัท ไทยซัมมิท โอโต พาร์ท อินดัสตรี จำกัด           
 
ดำเนินการเสวนา โดย คุณอาลิซาเบธ แซ๊ดเลอร์ ลีนานุไชย
 
12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
 

13.30 – 15.30 น.

เสวนาพิเศษหัวข้อ “Co-creation Business Platform : โมเดลใหม่ของการพัฒนาธุรกิจยุค 4.0
    คุณกังวาน เหล่าวิโรจนกุล 
    ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง KKTT (จำกัด)
    คุณไผท   ผดุงถิ่น         
    กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง บริษัท บิลค์ เอเชีย จำกัด 
    คุณอรุษ นวราช
    กรรมการผู้จัดการ บริษัท สามพรานริเวอร์ไซด์ จำกัด
   ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ
   หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน
   บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
    ดำเนินการเสวนา โดย คุณบัญชา ชุมชัยเวทย์
* กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

ที่นั่งเต็ม ปิดรับลงทะเบียนแล้ว

ท่านสามารถรับชมผ่าน Facebook Live ได้ทาง https://www.facebook.com/STIThailandofficial/