ประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการแผนงาน ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจาก 10 กระทรวง